تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانونمند - آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ {lang: 'fa'}

آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳

 

 

آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ - كارمندانی كه به عنوان نماینده حقوقی موسسات دولتی ، در دادگاه ها اقدام می نمایند باید دارای شرایطی باشند . تشخیص احراز این شرایط با . . . . . است .
۱ ) رییس دادگاه مربوط
۲ ) رییس دادگستری مربوط
۳ ) بالاترین مقام اجرایی موسسه
۴ ) كانون وكلای حوزه مربوط

۲۲ - هرگاه شعبه شركتی ملكی را غصب نماید ، مالك ملك دعوای خلع ید را باید در دادگاه محل . . . . . اقامه كند .
۱ ) اقامت خود
۲ ) وقوع ملك
۳ ) شعبه شركت
۴ ) مركز اصلی شركت

۲۳ - چنانچه وكیلی دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد ، به مجازات انتظامی درجه . . . . . . محكوم می شود .
۱ ) ۳ ( توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون )
۲ ) ۴ ( تنزل درجه )
۳ ) ۵ ( ممنوعیت از وكالت از سه ماه تا سه سال )
۴ ) ۶ ( محرومیت دائم از شغل وكالت )

۲۴ - در دعاوی كه خواسته آن منافعی باشد كه مادام العمر است ، « بهای خواسته » حاصل جمع منافق :
۱ ) سه ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم می كند .
۲ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم می كند .
۳ ) ده ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت یك ساله منافع محكوم می كند .
۴ ) بیست ساله است ، اما دادگاه ، در صورت استحاق خواهان ، خوانده را به پرداخت مادام العمر منافع محكوم می كند .

۲۵ - حكمی از دادگاه عمومی صادر شده كه ، با توجه به مقررات حاكم در زمان صدور آن غیرقابل فرجام و با توجه به مقررات حاكم در زمان ابلاغ آن قابل فرجام است . فرجام خواهی محكوم علیه نسبت به این حكم ، قانونا :
۱ ) ممكن نیست .
۲ ) ممكن است .
۳ ) بستگی به مقررات فعلی دارد .
۴ ) بستگی به نظر ریاست دیوان عالی كشور دارد .

۲۶ - هرگاه تجدیدنظرخواه ، به ادعای داشتن عذر موجه ، خارج از مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی كند ، دادگاهی كه به عذر او رسیدگی می كند كدام است ؟
۱ ) معاونت ارجاع
۲ ) دادگاه نخستین
۳ ) دادگاه تجدیدنظر
۴ ) رییس حوزه قضایی

۲۷ - هرگاه ، در دادخواست نام خانوادگی خواهان و خوانده نوشته نشده باشد ، دادخواست باید :
۱ ) به موجب قرار رییس دادگاه رد شود .
۲ ) به موجب قرار مدیر دفتر دادگاه رد شود .
۳ ) توقیف و اخطار رفع نقص صادر شود .
۴ ) توسط دفتر دادگاه در اختیار رییس دادگاه قرار گیرد تا تعیین تكلیف كند .

۲۸ - دعوای طاری در صورتی باید در دادگاهی اقامه شود كه دعوای اصلی در آن اقامه شده كه با دعوای اصلی مرتبط . . . . .
۱ ) یا دارای یك منشا باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۲ ) و دارای یك منشا باشد و مثال آن اعتراض ثالث طاری است .
۳ ) یا دارای یك منشا و در صلاحیت محلی همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .
۴ ) و دارای یك منشا و در صلاحیت محلی همان دادگاه باشد و مثال آن جلب ثالث است .

۲۹ - هرگاه بین دادگاه تجدیدنظر یكی از استان ها ، با دادگاه عمومی حوزه استان دیگری اختلاف در صلاحیت پیدا
شود :
۱ ) نظر دادگاه تجدیدنظر استان لازم الاتباع است .
۲ ) حل اختلاف با شعبه تشخیص دیوان عالی كشور است .
۳ ) حل اختلاف با رییس دادگستری تهران است .
۴ ) حل اختلاف با دیوان عالی كشور است .

۳۰ - ایراد امر قضاوت شده در صورتی پذیرفته می شود كه ، علاوه بر وحدت اصحاب و موضوع دعوای قبلی و فعلی ، سبب دو دعوا :
۱ ) یا دلیل آنها واحد و حكم قطعی صادر شده باشد .
۲ ) یا دلیل آنها واحد و قرار قطعی صادر شده باشد .
۳ ) نیز واحد و دلایل آنها نیز واحد و حكم قطعی صادر شده باشد .
۴ ) نیز واحد و حكم قطعی صادر شده باشد ، حتی اگر دلیل جدید ارائه شود .

۳۱ - دعوای راجع به سند سجلی كه در خارج از كشور تنظیم شده و خواهان نیز مقیم خارج باشد ، در صلاحیت . . . . است .
۱ ) دادگاه عمومی تهران
۲ ) دیوان عدالت اداری
۳ ) دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۴ ) دادگاه عمومی آخرین محل اقامت خواهان در ایران

۳۲ - هرگاه دعوایی به شكل دعوای متقابل ، اما پس از اولین جلسه دادرسی ، در دادگاهی مطرح شود كه به دعوای اصلی رسیدگی می كند ، دادگاه :
۱ ) باید قرار رد آن را صادر كند .
۲ ) باید قرار رد دادخواست را صادر كند .
۳ ) اگر صلاحیت ذاتی و محلی دارد باید جداگانه به آن رسیدگی كند .
۴ ) اگر صلاحیت ذاتی دارد باید به آن رسیدگی كند حتی اگر صلاحیت محلی نداشته باشد .

۳۳ - قید یا عدم قید قطعیت ، در پایان حكم رفع تصرف عدوانی ، صادر از دادگاه عمومی . . . .
۱ ) مانع اجرای حكم است ، حتی اگر محكوم علیه تجدیدنظرخواهی كند .
۲ ) مانع اجرای حكم است ، حتی اگر محكوم علیه تجدیدنظرخواهی نكند .
۳ ) مانع اجرای حكم نیست ، اگرچه محكوم علیه تجدیدنظرخواهی كند .
۴ ) مانع اجرای حكم نیست ، اگر محكوم علیه تجدیدنظرخواهی نكند .

۳۴ - در صورت درخواست دستور موقت ، دادگاه . . . .
۱ ) می تواند صدور دستور را منوط به دادن تامین كند كه باید وجه نقد باشد .
۲ ) باید صدور دستور را منوط به دادن تامین كند كه می تواند وجه نقد باشد .
۳ ) باید صدور دستور را منوط به دادن تامین كند كه باید وجه نقد باشد .
۴ ) می تواند صدور دستور را منوط به دادن تامین كند یا بدون تامین دستور صادر كند .

۳۵ - هرگاه حكم غیابی از دادگاه در دعوایی صادر شود كه خواسته آن سی میلیون ریال است و محكوم علیه در مهلت های مقرر از آن واخواهی و تجدیدنظرخواهی ننماید :
۱ ) در صورتی می تواند ، در مهلت فرجامی از آن فرجام خواهی كند كه محكوم به كمتر از بیست میلیون ریال نباشد .
۲ ) می تواند ، با اجازه رییس دیوان عالی كشور از آن فرجام خواهی كند .
۳ ) می تواند در مهلت فرجامی ، از آن فرجام خواهی كند .
۴ ) نمی تواند از آن فرجام خواهی كند .

۳۶ - حكمی كه از دادگاه نخستین صادر و عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید می شود ، مراجع اعاده دادرسی . . . .
۱ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر است .
۲ ) و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومی است .
۳ ) نسبت به آن دادگاه عمومی و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر است .
۴ ) نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر و اعتراض ثالث نسبت به آن دادگاه عمومی است .

۳۷ - هرگاه مستند دعوا سند عادی باشد و در اولین جلسه دادرسی خواهان اصل سند را همراه نداشته باشد و نسبت به آن ادعای جعل شود . . . . .
۱ ) قرار ابطال دادخواست صادر می شود .
۲ ) سند از عداد دلالیل خارج می شود .
۳ ) اگر دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد ابطال می شود .
۴ ) به خواهان ده روز مهلت داده می شود كه اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم كند .

۳۸ - رسیدگی دادگاه به مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ، از محل تامین گرفته شده ، در وقت . . . . به عمل می آید .
۱ ) عادی
۲ ) خارج از نوبت
۳ ) دادرسی فوری
۴ ) فوق العاده

۳۹ - صرف درخواست تجدیدنظر نسبت به رای قطعی ، در شعبه تشخیص ، اجرای حكم را :
۱ ) در هر حال متوقف می كند .
۲ ) در هیچ صورتی متوقف نمی كند .
۳ ) در صورتی متوقف می كند كه محكوم علیه تامین مناسب دهد .
۴ ) در صورتی متوقف می نماید كه اكثریت اعضای شعبه موافقت نمایند .

۴۰ - رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور :
۱ ) قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شود .
۲ ) فقط به موجب قانون و یا رای وحدت رویه بی اثر می شود .
۳ ) قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است و به موجب قانون نیز بی اثر می شود .
۴ ) قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص بوده و به موجب قانون نیز بی اثر می شود .

از سرگیری مجدد فعالیت وبلاگ حقوقی قانونمند (بزودی...) چهارشنبه 16 بهمن 1392
متن زیر را بخوانید (بسیار جالب) پنجشنبه 18 شهریور 1389
نحوه دسترسی به وبلاگ حقوقی قانونمند یکشنبه 26 مهر 1388
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای جمعه 26 تیر 1388
"ترمینولوژی حقوق" قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 14 خرداد 1388
دانلود كتاب" شیوه نگارش قانون " قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 20 فروردین 1388
دانلود قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده در (موبایل) یکشنبه 26 آبان 1387
دانلود قانون مجازات قابل استفاده در (موبایل) پنجشنبه 18 مهر 1387
متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت خانواده چهارشنبه 20 شهریور 1387
دانلود منشور سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 مرداد 1387
دانلود عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌ جمعه 14 تیر 1387
قانون اساسی کشورها جمعه 24 خرداد 1387
فرم های حقوقی شنبه 14 اردیبهشت 1387
آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 جمعه 30 فروردین 1387
لیست آخرین پستها