تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانونمند - آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ {lang: 'fa'}

آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳

 

 

آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ ۶۱- در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس :
۱ ) نظر دادستان متبع است .
۲ ) حل اختلاف با دادگاه عمومی كیفری است .
۳ ) حل اختلاف توسط رییس حوزه قضایی به عمل می آید .
۴ ) نظر به ضرورت استقلال قاضی تحقیق از دادستان مخالفت دادستان بی تا ثیر است .

۶۲ - رسیدگی به تقاضای اعاده ی دادرسی در امور كیفری در صلاحیت كدام مرجع است ؟
۱ ) دادگاه كیفری استان
۲ ) دادگاه صادركننده ی حكم قطعی
۳ ) شعبه ای از شعب دیوان عالی كشور
۴ ) شعبه ی تشخیص دیوان عالی كشور

۶۳ - اگر رای دادگاه بدوی به صورت قرار باشد و دادگاه تجدیدنظر آن را نقض كند ادامه رسیدگی به چه صورت خواهد بود ؟
۱ ) به شعبه هم عرض ارجاع می شود .
۲ ) پرونده به دادگاه صادركننده ی قرار ارسال می شود .
۳ ) دادگاه تجدیدنظر خود به رسیدگی ادامه می دهد و رای مقتضی صادر می كند .
۴ ) پرونده نزد رییس حوزه ی قضایی ارسال می شود تا به هر شعبه ای كه صلاح می داند ارجاع دهد .

۶۴ - در حوزه ی قضایی بخش :
۱ ) دادسرا تشكیل نمی شود و دادرس علی البدل وظایف دادستان را انجام می دهد و در جرائمی كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان است رییس دادگاه یا دادرس علی البدل تحت نظارت دادستان مربوط تحقیقات مقدماتی مورد نیاز را انجام می دهد .
۲ ) دادسرای عمومی و انقلاب تشكیل و دادستان و بازپرس هر یك به وظایف خود عمل می كنند .
۳ ) وظایف دادسرا را مدیر دفتر عهده دار می شود .
۴ ) دادسرای انقلاب تشكیل می شود ، بازپرس تحقیقات مقدماتی مورد نیاز را در هنگام وقوع جرایم و دادرس علی البدل وظایف دادستان را انجام می دهد .

۶۵ - قرار منع تعقیق در مواردی صادر می گردد كه :
۱ ) دادستان تعقیب متهم را متقضی نداند .
۲ ) عمل ارتكابی فقط فاقد عنوان كیفری باشد .
۳ ) از دیدگاه قانون جدید عمل ارتكابی دیگر جرم تلقی نگردد .
۴ ) عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی برای ارتكاب جرم وجود نداشته باشد .

۶۶ - در قوانین موضوعه ایران در اموری كه به بازپرس ارجاع می شود دادستان :
۱ ) فقط نظارت بر اقدامات قضایی دادیاران را عهده دار است .
۲ ) فقط در جرائم مهم كه در صلاحیت دادگاههای استان است حق نظارت دارد .
۳ ) با توجه به ضرورت استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب كننده حق هیچ گونه اظهارنظر ندارد .
۴ ) حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را در همه موارد دارد و حتی می تواند تكمیل تحقیقات را درخواست كند .

۶۷ - در جرائمی كه رسیدگی به آنها قانونا در صلاحیت دادگاههای كیفری استان است :
۱ ) دادگاههای كیفری استان باید در همه ی موارد ، راسا تحقیقات مقدماتی را عهده دار شوند .
۲ ) تحقیقات مقدماتی ، همانند سایر جرایم ، توسط بازپرس ، دادستان و یا دادیار صورت می پذیرد .
۳ ) تحقیقات مقدماتی ، الزاما توسط بازپرس صورت می پذیرد و دادستان مطلقا حق تحقیق ندارد .
۴ ) تحقیقات توسط دادستان یا بازپرس انجام می شود و انجام تحقیقات توسط دادیاران مجاز نیست .

۶۸ - در كدام مورد ، امكان جلب متهم بدون اینكه بدوا احضاریه فرستاده شده باشد وجود دارد ؟
۱ ) در جرایم علیه امنیت كشور
۲ ) در جرایمی كه رسیدگی به آنها مستقیما در دادگاه مربوطه به عمل می آید .
۳ ) در حدود و قصاص و جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد است .
۴ ) در جرایمی كه مجازات قانونی آن قصاص ، اعدام و قطع عضو است و یا محل اقامت یا شغل و كسب متهم معلوم نیست و اقدامات معموله برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده است .

۶۹ - منظور از علنی بودن محاكمه یعنی :
۱ ) عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه
۲ ) حضور وكیل مدافع در همه ی جلسات رسیدگی
۳ ) دعوت از شهروندان جهت حضور در دادگاه
۴ ) برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه در مكانی كه امكان حضور همه ی افراد علاقه مند وجود داشته باشد

۷۰ - چنانچه یك نفر نظامی به همراه ( و مشاركت ) یك نفر غیرنظامی مرتكب جاسوسی شده باشد ؟
۱ ) رسیدگی به جرایم هر دو در صلاحیت دادگاه انقلاب است .
۲ ) رسیدگی به جرایم هر دو در صلاحیت دادگاه نظامی است .
۳ ) رسیدگی به جرایم هر دو در صلاحیت دادگاه كیفری استان است .
۴ ) رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت دادگاه نظامی و رسیدگی به اتهام غیرنظامی در صلاحیت دادگاه انقلاب مركز است .

۷۱ - دادگاه كیفری استان در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از چند نفر قاضی تشكیل می شود ؟
۱ ) یك نفر
۲ ) سه نفر
۳ ) پنج نفر
۴ ) هفت نفر

۷۲ - در حال حاضر و در كلیه جرایمی كه مجازات آن اعدام است مرجع صالح رسیدگی كدام است ؟
۱ ) در جرایم مواد مخدر دادگاه های انقلاب و در سایر جرایم دادگاه كیفری استان
۲ ) دادگاه كیفری استان
۳ ) دادگاه عمومی جزایی
۴ ) دادگاه تجدیدنظر استان

۷۳ - دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی و در مجازات های تعزیری :
۱ ) در هیچ مورد مجاز به تشدید حكم بدوی نیست .
۲ ) در همه ی موارد می تواند حكم بدوی را كه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است تشدید كند .
۳ ) مجاز به تشدید نیست مگر آنكه مجازات مقرر در حكم بدوی كمتر از حداقلی باشد كه قانون مقرر داشته است .
۴ ) مجاز به تشدید نیست مگر آنكه حكم بدوی مورد اعتراض شاكی تجدیدنظرخواه قرار گیرد و حكم بدوی كمتر از حداقل میزانی باشد كه قانون مقرر داشته است .

۷۴ - در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان راجع به رفع قرار بازداشت موقت حل اختلاف به چه ترتیب به عمل می آید ؟
۱ ) با تبعیت از نظر دادستان
۲ ) طبق تصمیم متخذه از سوی بازپرس
۳ ) توسط دادگاه عمومی و انقلاب ( كیفری )
۴ ) از طریق دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه كیفری استان

۷۵ - هرگاه دادگاه عمومی كیفری برائت متهم را اعلام نماید در مورد دادخواست ضرر و زیان :
۱ ) آن را به دادگاه حقوقی ارجاع می دهد .
۲ ) اقدام به رسیدگی و صدور حكم می كند .
۳ ) مخیر است كه رسیدگی نموده یا آن را به دادگاه صالح ارسال دارد .
۴ ) تكلیفی به رسیدگی و صدور حكم ، به علت منتفی شدن امر كیفری ندارد .

۷۶ - در نظام مختلط :
۱ ) تحقیقات مقدماتی غیرعلنی ، ترافعی و شفاهی است .
۲ ) تحقیقات مقدماتی علنی ، غیرترافعی و كتبی است .
۳ ) تحقیقات مقدماتی به طریق تفتیشی و رسیدگی دادگاه به طریق اتهامی است .
۴ ) تحقیقات مقدماتی به طریق تفتیشی و كتبی است .

۷۷ - چنانچه پس از صدور قرار التزام از سوی مقام قضایی متهم استنكاف از پذیرش آن نماید قرار مزبور به . . . . . . تبدیل می شود .
۱ ) وثیقه
۲ ) كفالت
۳ ) بازداشت موقت
۴ ) التزام به حضور با قول شرف

۷۸ - وثیقه اعم است از :
۱ ) وجه نقد یا مال غیرمنقول
۲ ) وجه نقد ، مال منقول ، اوراق بهادار ، اشیاء قیمتی
۳ ) وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول
۴ ) فقط وجه نقد كه باید به صندوق دادگستری یا بانك ایداء و قبض سپرده به مقام قضایی تحویل شود .

۷۹ - در صورت عدم حضور متهمی كه با قرار كفالت یا وثیقه آزاد شده است :
۱ ) كفیل ۲۰ روز وثیقه گذار ۱۰ روز مهلت جهت تسلیم دارند .
۲ ) به كفیل یا وثیقه گذار مهلت كافی جهت معرفی متهم را تسلیم كند .
۳ ) به كفیل یا وثیقه گذار اخطار واقعی شود تا ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم كند .
۴ ) ابلاغ قانونی كافی است و كفیل و وثیقه گذار باید ظرف ۱۰ روز متهم را تسلیم كنند .

۸۰ - مبنای صلاحی دادگاه های ویژه ی روحانیت :
۱ ) وصفی است كه در مرتكب عمل مجرمانه وجود دارد .
۲ ) مبنای قانون اساسی است .
۳ ) نوع جرم ارتكابی است .
۴ ) هیچ كدام
از سرگیری مجدد فعالیت وبلاگ حقوقی قانونمند (بزودی...) چهارشنبه 16 بهمن 1392
متن زیر را بخوانید (بسیار جالب) پنجشنبه 18 شهریور 1389
نحوه دسترسی به وبلاگ حقوقی قانونمند یکشنبه 26 مهر 1388
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای جمعه 26 تیر 1388
"ترمینولوژی حقوق" قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 14 خرداد 1388
دانلود كتاب" شیوه نگارش قانون " قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 20 فروردین 1388
دانلود قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده در (موبایل) یکشنبه 26 آبان 1387
دانلود قانون مجازات قابل استفاده در (موبایل) پنجشنبه 18 مهر 1387
متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت خانواده چهارشنبه 20 شهریور 1387
دانلود منشور سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 مرداد 1387
دانلود عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌ جمعه 14 تیر 1387
قانون اساسی کشورها جمعه 24 خرداد 1387
فرم های حقوقی شنبه 14 اردیبهشت 1387
آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 جمعه 30 فروردین 1387
لیست آخرین پستها