تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانونمند - حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ {lang: 'fa'}

حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳

 

 

حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ - هرگاه اوراق قرضه در اساسنامه شركت سهامی پیش بینی نشده باشد :
۱ ) در این صورت انتشار اوراق قرضه با تغییر اساسنامه امكان پذیر خواهد بود .
۲ ) مجمع عمومی عادی به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب می نماید .
۳ ) مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب می نماید .
۴ ) مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد مدیرعامل انتشار اوراق قرضه را تصویب می نماید .

۸۲ - بازرس یا بازرسان شركت سهامی در صورت اطلاع از وقوع جرمی توسط مدیران شركت ، در هنگام ماموریت باید :
۱ ) به اولین مجمع عمومی گزارش دهند .
۲ ) به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام كنند .
۳ ) هیات مدیره را در جریان قرار دهند .
۴ ) موارد ۱ و ۲

۸۳ - كاهش اختیاری سرمایه در شركت سهامی از طریق كاهش . . . . صورت می گیرد .
۱ ) تعداد سهام
۲ ) مبلغ اسمی سهام
۳ ) اسمی سهام به نسبت تساوی و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم به صاحب آن
۴ ) هر سه مورد

۸۴ - هرگاه شركت تضامنی منحل شود و دارایی شركت برای پرداخت قروض آن كفایت نكند طلبكاران :
۱ ) تا هنگام پرداخت طلب طلبكاران شخصی شركاء حق مراجعه به آنها را ندارند .
۲ ) هر شریكی به میزان سهم خود در شركت ، مسوول است ، بی توجه به وجود یا عدم وجود طلبكار شخصی .
۳ ) حق دارند بقیه طلب خود را از شركت ضامن مطالبه كنند و در این مورد بر طلبكاران شخصی شركاء حق تقدم دارند .
۴ ) حق دارند طلب خود را از شركاء ضامن مطالبه كنند و در این مورد بر طلبكاران شخصی شركاء حق تقدم ندارند .

۸۵ - با انحلال تجارتخانه قائم مقام تجارتی :
۱ ) منعزل است .
۲ ) با حكم دادگاه بر كنار خواهد شد .
۳ ) تنها رییس تجارتخانه می تواند او را بر كنار كند .
۴ ) تا پایان تصفیه تجارتخانه و امور مربوط به آن در سمت خود خواهد ماند .

۸۶ - در صورت ورشكستگی شركت های تضامنی یا نسبی :
۱ ) اموال شخصی شركاء ضامن نیز مهر و موم خواهد شد .
۲ ) اموال شخصی شركاء در صورت تعیین مدیر تصفیه مهر و موم خواهد شد .
۳ ) در صورتی اموال شخصی شركاء ضامن مهر و موم خواهد شد كه حكم ورشكستگی آنها نیز صادر شده باشد .
۴ ) هیچ كدام

۸۷ - داشتن علامت تجارتی :
۱ ) اختیاری است .
۲ ) الزامی است .
۳ ) در صورت الزامی دانستن دولت الزامی است .
۴ ) در صورتی كه قرار باشد روی كالا نصب شود ، الزامی است .

۸۸ - ارسال كننده كالا . . . . . از متصدی حمل و نقل تقاضای استرداد كالا نماید .
۱ ) می تواند
۲ ) به شرط آنكه صاحب كالا باشد می تواند
۳ ) به شرط آنكه بارنامه صادر نشده باشد می تواند
۴ ) به شرط آنكه صاحب كالا به او اجازه داده باشد می تواند

۸۹ - اگر دارنده سفته ظرف مهلت مقرر اطلاع نامه ای مبنی بر عدم پرداخت برای كسی كه سفته را به او داده ارسال ندارد . . . . .
۱ ) حق مراجعه خود را از دست نمی دهد .
۲ ) حق مراجعه خود را نسبت به آن شخص از دست می دهد .
۳ ) حق مراجعه خود را نسبت به همه مسوولان سند از دست می دهد .
۴ ) حق مراجعه خود را از دست نمی دهد حتی اگر واخواست نكرده باشد .

۹۰ - در صورتی كه كالاهای موضوع قرارداد حمل و نقل توسط راننده كامیون مامور حمل تلف شود چه كسی در مقابل صاحب كالا مسوول خواهد بود ؟
۱ ) راننده
۲ ) متصدی حمل و نقل
۳ ) راننده و متصدی حمل و نقل
۴ ) متصدی حمل و نقل در صورت اثبات تقصیر او

۹۱ - معامله ی بین دو تاجر :
۱ ) در هر حال تجاری خواهد بود .
۲ ) در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال غیرمنقول .
۳ ) در هر حال تجاری خواهد بود به استثنای اموال منقول .
۴ ) فقط در صورتی كه مربوط به حوائج شخصی تاجر باشد تجاری خواهد بود .

۹۲ - كاهش سرمایه شركت در نتیجه زیان های وارده كه منتهی به تقلید مبلغ اسمی و یا تقلیل عده سهام شود :
۱ ) شامل سهامی نیز كه دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق قرضه خود دریافت می دارند می گردد .
۲ ) شامل سهامی كه دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق قرضه خود دریافت می دارند می گردد .
۳ ) شامل سهامی كه دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق قرضه خود دریافت می دارند نمی گردد .
۴ ) هیچ كدام از عبارات فوق صحیح نیست .

۹۳ - انتقال سهم الشركه در شركت با مسوولیت محدود چگونه صورت می گیرد ؟
۱ ) با موافقت هیات مدیره
۲ ) فقط با تنظیم سند رسمی
۳ ) با ظهرنویسی دارنده سهم الشركه
۴ ) با موافقت اكثریت شركایی كه سه ، چهارم سرمایه را نیز داشته باشند و تنظیم سند رسمی

۹۴ - كدام عبارت صحیح است ؟
۱ ) ورشكستگی شركت نسبی ملازمه قانونی با ورشكستگی شركاء آن دارد .
۲ ) ورشكستگی شركت نسبی ملازمه قانونی با ورشكستگی شركاء آن ندارد .
۳ ) ورشكستگی بعضی از شركاء شركت تضامنی ملازمه قانونی با ورشكستگی شركت دارد .
۴ ) ورشكستگی شركت نسبی بر خلاف شركت تضامنی ملازمه قانونی با ورشكستگی شركاء آن دارد .

۹۵ - شخصی كه وجه برات را قبل از موعد تادیه نموده :
۱ ) هیچ گونه مسوولیتی نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دریافت كننده وجه برات مسوولیت تضامنی دارد .
۳ ) با دریافت كننده وجه برات مسوولیت اشتراكی دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصی كه نسبت به وجه برات حقی دارند مسوول است .

۹۶ - انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود كه ورشكسته :
۱ ) هیچ گونه مسوولیتی نسبت به وجه برات ندارد .
۲ ) با دریافت كننده وجه برات مسوولیت تضامنی دارد .
۳ ) با دریافت كننده وجه برات مسوولیت اشتراكی دارد .
۴ ) در مقابل اشخاصی كه نسبت به وجه برات حقی دارند مسوول است .

۹۷ - امكان انعقاد قرارداد ارفاقی منتفی است در صورتی كه ورشكستگی :
۱ ) عادی باشد
۲ ) به تقلب باشد
۳ ) به تصفیه باشد
۴ ) به تقصیر و یا تقلب باشد

۹۸ - كدام عمل جزء اعمال تجارتی تبعی محسوب می شود ؟
۱ ) معامله اجزاء یا خدمه تاجر برای امور تجارتی تاجر
۲ ) تاسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه
۳ ) تصدی به حمل و نقل
۴ ) معاملات برواتی

۹۹ - كدام عبارت درست است ؟
۱ ) دادگاه نمی تواند به برات گیر مهلت پرداخت بدهد .
۲ ) دادگاه می تواند مهلت مناسب برای برات گیر جهت پرداخت بدهد .
۳ ) اعطاء مهلت به برات گیر توسط دادگاه فقط با رضایت دارنده برات ممكن است .
۴ ) در اعطاء مهلت به برات گیر علاوه بر رضایت دارنده برات رضایت سایر متعهدان برات نیز لازم است .

۱۰۰ - مدت استفاده انحصاری از اسم و علامت تجارتی به ترتیب كدام است ؟
۱ ) ۵ سال و ۱۰ سال
۲ ) ۵ سال و ۳ سال
۳ ) ۳ سال و ۱۰ سال
۴ ) هر دو ۵ سال
از سرگیری مجدد فعالیت وبلاگ حقوقی قانونمند (بزودی...) چهارشنبه 16 بهمن 1392
متن زیر را بخوانید (بسیار جالب) پنجشنبه 18 شهریور 1389
نحوه دسترسی به وبلاگ حقوقی قانونمند یکشنبه 26 مهر 1388
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای جمعه 26 تیر 1388
"ترمینولوژی حقوق" قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 14 خرداد 1388
دانلود كتاب" شیوه نگارش قانون " قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 20 فروردین 1388
دانلود قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده در (موبایل) یکشنبه 26 آبان 1387
دانلود قانون مجازات قابل استفاده در (موبایل) پنجشنبه 18 مهر 1387
متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت خانواده چهارشنبه 20 شهریور 1387
دانلود منشور سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 مرداد 1387
دانلود عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌ جمعه 14 تیر 1387
قانون اساسی کشورها جمعه 24 خرداد 1387
فرم های حقوقی شنبه 14 اردیبهشت 1387
آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 جمعه 30 فروردین 1387
لیست آخرین پستها