تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانونمند - حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ {lang: 'fa'}

حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳

 

 

حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ - اگر در خیار شرط آغاز مدت در عقد بیع ذكر نشده باشد ، این نقص چه اثری در عقد و شرط دارد ؟
۱ ) عقد و شرط باطل است .
۲ ) عقد نافذ و شرط غیرنافذ است .
۳ ) عقد نافذ و شرط خیار باطل است .
۴ ) عقد نافذ است و ابتدای خیار از تاریخ عقد محسوب است .

۲ - در صورتی كه موجر از تسلیم عین مستاجره خودداری كند ، مستاجر چه اختیاری دارد ؟
۱ ) می تواند اجاره را فسخ كند .
۲ ) می تواند اجبار موجر را بخواهد .
۳ ) اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذز خیار فسخ دارد .
۴ ) با امتناع موجر عقد اجاره باطل می شود و مستاجر می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد .

۳ - اگر شخص ثالثی پس از تسلیم مورد اجاره آن را غصب كند ، این اقدام در اجاره چه اثری دارد ؟
۱ ) مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .
۲ ) اجاره در اثر تلف انتفاع باطل می شود .
۳ ) مستاجر فقط می تواند به غاصب رجوع كند .
۴ ) مستاجر می تواند از پرداخت اجاره بها خودداری كند .

۴ - اگر مال مغصوب در دست یكی از غاصبان تلف شود و مالك به غاصب دیگر رجوع كند ، غاصبی كه جبران خسارت كرده است به چه كسی حق رجوع دارد ؟
۱ ) به كسی كه مال در دست او تلف شده است یا به یكی از لاحقین خود
۲ ) فقط به كسی كه مال در دست او تلف شده است .
۳ ) به هیچ كس حق رجوع ندارد .
۴ ) به یكی از غاصبان سابق خود .

۵ - در صورتی كه چند تن به اجتماع وصی بر ثلث باشند و یكی از آنان فوت كند ، این حادثه چه اثری بر وصایت دارد ؟
۱ ) اجرای وصایت به مقام های عمومی واگذار می شود .
۲ ) وصایت از بین می رود و بقیه اوصیا نیز حق دخالت ندارند .
۳ ) وصایت از بین نمی رود و جمع باقی مانده به وصایت عمل می كنند .
۴ ) وصایت از بین نمی رود و به جای وصی متوفی امینی به جمع باقی مانده اضافه می شود .

۶ - اگر اشخاصی كه بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد ، توارث چگونه اجرا می شود ؟
۱ ) هر دو از هم ارث می برند .
۲ ) هیچ یك از دیگری ارث نمی برد .
۳ ) آنكه تاریخ فوتش معلوم است از دیگری ارث می برد .
۴ ) آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد .

۷ - در صورتی كه موضوع تعهد در قراردادی عین كلی باشد ، متعهد از چه نوع باید وفای به عهده كند ؟
۱ ) متعهد مجبور نیست كه از فرد اعلای آن ایفا كند ، لیكن از فردی هم كه عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد .
۲ ) از نوع متوسط به انتخاب خود وفای به عهده می كند .
۳ ) انتخاب مصداق كلی با مدیون است .
۴ ) از عالی ترین نوع باید انتخاب كند .

۸ - اگر كالای فروخته شده دارای عیب باشد و خریدار بخواهد ارش بگیرد ، میزان آن چه مقدار است ؟
۱ ) خسارت ناشی از عیب كالا
۲ ) تفاوت قیمت كالای بی عیب و معیب در بازار
۳ ) تفاوت قیمت كالای بی عیب در بازار و ثمن معامله
۴ ) به نسبت قیمت كالای بی عیب و معیب در بازار از ثمن معامله كسر می شود .

۹ - زن و شوهری كه با هم در محلی زندگی مشترك دارند ، درباره مالكیت اثاث خانه اختلاف پیدا می كنند و هیچ كدام نیز دلیلی بر مالكیت خود ندارد ، اثاث مورد اختلاف ، ملك چه كسی محسوب می شود ؟
۱ ) همه اثاث موجود مشترك محسوب است .
۲ ) همه اموال به شوهری كه درآمد دارد تعلق می یابد .
۳ ) آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد است به او تعلق دارد و سایر اثاثیه منحصرا متعلق به زن است .
۴ ) آنچه مورد استفاده اختصاصی زن است به او تعلق دارد و آنچه شوهر به اختصاص استفاده می كند ملك او است و بقیه مشترك محسوب است .

۱۰ - وكیلی خانه موكل را به نمایندگی از طرف او می فروشد و بعد معلوم می شود كه پیش از وقوع معامله عزل شده بوده در این صورت ، آیا معامله درست است ؟
۱ ) معامله در صورتی نافذ است كه خبر عزل به وكیل نرسیده باشد .
۲ ) معامله فضولی و غیرنافذ است .
۳ ) معامله در هر حال نافذ است .
۴ ) معامله باطل است .

۱۱ - اگر مال ودیعه به قهر از امین گرفته شود و امین بابت تلف آن پولی دریافت كند ، این عوض به چه كسی تعلق دارد ؟
۱ ) متعلق به امانت گذار است و ملزم است آن را بگیرد و حق رجوع به قاهر را ندارد .
۲ ) امین باید آنچه را كه در عوض گرفته به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نیست و می تواند به قاهر رجوع كند .
۳ ) به امین تعلق دارد و او در مقابل مالك ضامن قیمت واقعی است .
۴ ) به امین تعلق می گیرد و او تعهدی در برابر مالك ندارد .

۱۲ - ضامن از چه زمان حق رجوع به مضمون عنه را پیدا می كند ؟
۱ ) بعد از ادا دین یا گذشتن مدتی كه مضمون عنه ملتزم شده است برائت او را تحصیل می كند .
۲ ) از زمان تحصیل اذن مضمون عنه به پرداخت
۳ ) از زمان انعقاد ضمان به شرط پرداخت دین
۴ ) از زمان انعقاد ضمان

۱۳ - در چه صورت قتل مورث از موانع ارث است ؟
۱ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث انفراد باشد .
۲ ) قتل عمد كه به مباشرت مورث باشد ، خواه به انفراد یا به شركت دیگری
۳ ) قتل عمد ، اعم از این كه به مباشرت باشد یا به تسبیب و منفردا باشد یا با شركت دیگری
۴ ) مطلق قتل مانع از ارث است ، خواه عمدی باشد یا شبه عمد یا غیرعمد ، به مباشرت باشد یا به تسبیب

۱۴ - هرگاه متوفی پدر و مادر و یك دختر داشته باشد ، فرض دختر در این حالت چه اندازه است ؟
۱ ) دو ثلث از تركه
۲ ) نصف از تركه
۳ ) یك ثلث از تركه
۴ ) دختر به فرض ارث نمی برد و پس از وضع فرض پدر و مادر بقیه به او تعلق دارد .

۱۵ - هرگاه متوفی اخوه ابوینی و ابی و امی داشته باشد ، كدام گروه در زمره وارثان او هستند ؟
۱ ) اخوه ابوینی
۲ ) اخوه ابوینی و امی
۳ ) اخون ابوینی و ابی
۴ ) هر سه گروه ابوینی و ابی و امی

۱۶ - نفقه اولاد در صورت فوت پدر با كیست ؟
۱ ) مادر
۲ ) اجداد پدری و مادری
۳ ) اجداد پدری و مادر به طور تساوی
۴ ) اجداد پدری با رعایت الاقرب فالاقرب

۱۷ - هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر زن را طلاق دهد ، به زن چه نوع مهری تعلق می گیرد ؟
۱ ) المتعه در صورت عدم نزدیكی و مهر المثل در صورت وقوع طلاق بعد از نزدیكی
۲ ) مهر به توافق معین می شود
۳ ) المتعه
۴ ) المثل

۱۸ - آیا اقرار مدیون در اثبات طلب موثر است ؟
۱ ) در هر حال موثر است ، هرچند مقرله آن را تكذیب كند .
۲ ) در صورتی موثر است كه مقرله آن را تصدیق كند .
۳ ) موثر است ، لیكن اگر مقرله مفاد اقرار را تكذیب كند ، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .
۴ ) در صورتی موثر است كه دادگاه صحت اقرار را احراز كند .

۱۹ - آیا تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر است ؟
۱ ) تاریخ سند در صورتی در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد كه درستی آن در دادگاه احراز شود .
۲ ) در مورد اسناد رسمی ، تاریخ سند در برابر اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادی اعتبار ندارد .
۳ ) اعتبار تاریخ سند مانند مفاد آن نسبی است و در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد .
۴ ) تاریخ سند در هر حال علیه اشخاص ثالث معتبر است .

۲۰ - اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرا خرابی به هم برسد ، تعمیر مجرا به عهده كیست ؟
۱ ) هر دو كه به اشتراك انجام می دهند .
۲ ) اگر خرابی مجرا مانع عبور آب شود ، تعمیر آن به عهده كسی است كه آب می برد ، ولی اگر خرابی سبب خسارت به خانه باشد ، دفع ضرر به عهده مالك خانه است .
۳ ) صاحب خانه
۴ ) صاحب مجرای آب
از سرگیری مجدد فعالیت وبلاگ حقوقی قانونمند (بزودی...) چهارشنبه 16 بهمن 1392
متن زیر را بخوانید (بسیار جالب) پنجشنبه 18 شهریور 1389
نحوه دسترسی به وبلاگ حقوقی قانونمند یکشنبه 26 مهر 1388
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای جمعه 26 تیر 1388
"ترمینولوژی حقوق" قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 14 خرداد 1388
دانلود كتاب" شیوه نگارش قانون " قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 20 فروردین 1388
دانلود قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده در (موبایل) یکشنبه 26 آبان 1387
دانلود قانون مجازات قابل استفاده در (موبایل) پنجشنبه 18 مهر 1387
متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت خانواده چهارشنبه 20 شهریور 1387
دانلود منشور سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 مرداد 1387
دانلود عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌ جمعه 14 تیر 1387
قانون اساسی کشورها جمعه 24 خرداد 1387
فرم های حقوقی شنبه 14 اردیبهشت 1387
آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 جمعه 30 فروردین 1387
لیست آخرین پستها