تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانونمند - حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ {lang: 'fa'}

حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳

 

 

حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ - در جرائم غیرعمدی :
۱ ) معاونت در جرم ممكن است ولی قواعد شركت در جرم به لحاظ عدم امكان تحقق وحدت قصد قابل اعمال نیست .
۲ ) شركت در جرم وجود دارد ولی معاونت در جرم منتفی است .
۳ ) قواعد شركت و معاونت در جرم قابل اعمال است .
۴ ) هم شركت و هم معاونت در جرم منتفی است .

۴۲ - اگر شخصی مرتكب قتل عمد شود و دادگاه او را به قصاص محكوم نماید و شخص دیگری بدون اینكه از ولی دم مقتول اجازه گرفته باشد محكوم را به قتل برساند ، این شخص :
۱ ) مرتكب قتل غیرعمد شده است .
۲ ) عملی انجام داده كه مشمول تعزیر است .
۳ ) مرتكب جرمی نشده تا مجازات شود .
۴ ) مرتكب قتلی شده كه مستوجب قصاص است .

۴۳ - پدری فرزند خود را عمدا به قتل می رساند در این صورت و با جمع شرایط :
۱ ) تعزیر می شود .
۲ ) قصاص می شود .
۳ ) فقط به پرداخت دیه به ورثه مقتول محكوم می شود و مجازات دیگری ندارد .
۴ ) به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محكوم شده و تعزیر هم می شود .

۴۴ - مطابق قوانین كیفری ایران اگر نابالغی به طور عمد فردی را به قتل برساند در این صورت :
۱ ) نابالغ مرتكب قتل خطئی شده و عاقله وی باید دیه قتل خطئی را به ورثه مقتول بدهد .
۲ ) نابالغ مرتكب قتل شبه عمده شده و منحصرا باید دیه قتل شبه عمد را به ورثه مقتول بدهد .
۳ ) نابالغ مرتكب قتل عمدی شده است و باید قصاص شود .
۴ ) نابالغ از مسوولیت بری است .

۴۵ - در مورد دعوی قتل اصل ثابت شده لكن نوع آن از لحاظ عمد یا غیرعمد ثابت نیست ، در این صورت :
۱ ) قتل غیرعمد تلقی می شود .
۲ ) قتل عمدی تلقی می شود تا خلاف آن ثابت گردد .
۳ ) باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را پایان داد .
۴ ) چون دلیلی بر عمدی یا غیرعمدی بودن در دست نیست موضوع قابل تعقیب نمی باشد .

۴۶ - فردی به دستور دیگری مرتكب قتل عمدی گردیده است مجازات دستوردهنده ( آمر ) چیست ؟
۱ ) قصاص
۲ ) زندان دائم
۳ ) پرداخت دیه
۴ ) پرداخته دیه همراه با تعزیر

۴۷ - فردی با ایراد جرحی كه با یك ضربت انجام شده هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل می گردد ، مجازات چنین شخصی چیست ؟
۱ ) منحصرا به مجازات قصاص نفس محكوم می گردد .
۲ ) هم به مجازات نفس و هم به مجازات نقص عضو محكوم می گردد .
۳ ) نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو باید دیه پرداخت كند .
۴ ) نسبت به قتل قصاص می شود و نسبت به نقص عضو به مجازات تعزیری محكوم می گردد .

۴۸ - قوادی عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای :
۱ ) زنا
۲ ) لواط
۳ ) زنا یا لواط
۴ ) روابط نامشروع

۴۹ - حد قذف برای قذف كننده مرد یا زن :
۱ ) ۷۵ تازیانه است
۲ ) ۸۰ تازیانه است
۳ ) ۷۵ تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یك سال
۴ ) تبعید به مدت ۳ ماه تا یكسال

۵۰ - هرگاه كسی امری غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر كارهای حرام را به شخصی نسبت دهد و از عهده اثبات آن برنیاید به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم خواهد شد این مجازات :
۱ ) مجازات شمول حد است ولی تبدیل به تعزیر گردیده است
۲ ) مجازات تعزیری است .
۳ ) مجازات شمول حد است .
۴ ) هیچ كدام

۵۱ - كدام محكومیت مانع تعلیق اجرای مجازات است ؟
۱ ) محكومیت قطعی به جرح عمدی
۲ ) محكومیت قطعی به جزای نقدی تا مبلغ ۲ میلیون ریال
۳ ) محكومیت قطعی به زندان تا هر میزان در جرائم غیرعمدی
۴ ) محكومیت قطعی به زندان بیش از یكسال در جرائم عمدی

۵۲ - شخصی به سه سال و نیم زندان تعزیری محكوم گردیده و حكم نیز درباره وی اجرا شده در نتیجه از حقوق اجتماعی محروم گردیده است . رفع محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم گذشت مدت . . . . . بعد از اجرای حكم است .
۱ ) یك سال
۲ ) دو سال
۳ ) سه سال
۴ ) پنج سال

۵۳ - مجازات شركاء جرم های غیرعمدی تعزیری یا بازدارنده چه اندازه است ؟
۱ ) مجازات فاعل مستقل است
۲ ) مجازات نمی شوند
۳ ) حداقل مجازات فاعل مستقل است
۴ ) از نظر قانون ضابطه ای وجود ندارد و در هر مورد بستگی به نظر قاضی دارد .

۵۴ - شخصی به ۱۲ سال زندان محكوم شده است با توجه به ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی كه مقرر می دارد مدت آزادی مشروط كمتر از یك سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود ، وی پس از تحمل چند سال از زندان مذكور می تواند تقاضای آزاد مشروط نماید ؟
۱ ) ۵ سال
۲ ) ۶ سال
۳ ) ۷ سال
۴ ) ۸ سال

۵۵ - منظور از اعاده حیثیت در حقوق كیفری عمومی یعنی :
۱ ) جبران خسارت از متهم
۲ ) اعلام برائت شخص بی گناه
۳ ) رفع اثر از محكومیت كیفری پس از اجرای كامل حكم
۴ ) رفع اثر از محكومیت قطعی كیفری پس از اجرای حكم و انقضاء مدت تعیین شده

۵۶ - مجازات كدام جرم قابل تعلیق است ؟
۱ ) معاونت در آدم ربایی
۲ ) سرقت مستوجب تعزیر
۳ ) معاونت در سرقت مستوجب حد
۴ ) معاونت در خرید و فروش مواد مخدر

۵۷ - از نظر عنصر مادی ، به عمل كسی كه به قصد سرقت به دفعات متعدد ، گندم داخل انبار دیگری را خارج می كند . . . . . گفته می شود .
۱ ) تعدد جرم
۲ ) جرم مستمر
۳ ) جرم مركب
۴ ) جرم استمراریافته

۵۸ - مجازات شروع به كدام یك از جرائم زیر در قانون پیش بینی نشده است ؟
۱ ) شروع به استفاده از سند مجعول
۲ ) شروع به كلاهبرداری
۳ ) شروع به قتل عمدی
۴ ) شروع به ارتشاء

۵۹ - اگر شخصی نوار و تصاویر مستهجن را صرفا نگهداری نماید ولی به قصد تجارت و توزیع نباشد ، چه حكمی دارد ؟
۱ ) جرم و قابل مجازات است .
۲ ) فاقد جنبه جزایی است .
۳ ) به تشخیص دادگاه بستگی دارد .
۴ ) چون عفت عمومی را جریحه دار می كند قابل مجازات است .

۶۰ - از نظر عنصر مادی ، كدام جرم ، به عادت نمی باشد ؟
۱ ) ولگردی
۲ ) تكدی
۳ ) خرید و فروش مال مسروقه
۴ ) اعتیاد به مواد مخدر
از سرگیری مجدد فعالیت وبلاگ حقوقی قانونمند (بزودی...) چهارشنبه 16 بهمن 1392
متن زیر را بخوانید (بسیار جالب) پنجشنبه 18 شهریور 1389
نحوه دسترسی به وبلاگ حقوقی قانونمند یکشنبه 26 مهر 1388
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای جمعه 26 تیر 1388
"ترمینولوژی حقوق" قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 14 خرداد 1388
دانلود كتاب" شیوه نگارش قانون " قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 20 فروردین 1388
دانلود قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده در (موبایل) یکشنبه 26 آبان 1387
دانلود قانون مجازات قابل استفاده در (موبایل) پنجشنبه 18 مهر 1387
متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت خانواده چهارشنبه 20 شهریور 1387
دانلود منشور سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 مرداد 1387
دانلود عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌ جمعه 14 تیر 1387
قانون اساسی کشورها جمعه 24 خرداد 1387
فرم های حقوقی شنبه 14 اردیبهشت 1387
آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 جمعه 30 فروردین 1387
لیست آخرین پستها