تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانونمند - مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ {lang: 'fa'}

مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳

 

 

مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ - حكم ماده ۳۵۹ قانون مدنی : « هرگاه دخول شیء در مبیع ، عرفا مشكوك باشد ، آن شیء داخل در مبیع نخواهد بود » مبتنی بر كدام مبناست ؟
۱ ) مبتنی بر اصل عدم است .
۲ ) مبتنی بر نص قانون و اراده قانونگزار است .
۳ ) مبتنی بر اصل برائت بایع از وجوب تسلیم آن شیء می باشد .
۴ ) به دلیل عدم تصریح متعاقدین ، نسبت به دخول آن شیء در مبیع است .

۱۰۲ - از ملاك های تشخیص مدعی از منكر ، مخالفت و یا موافقت اظهارات ایشان با اصل است ، مقصود از این اصل چیست ؟
۱ ) اصل عدم
۲ ) اصل برائت
۳ ) اصل استصحاب
۴ ) اصل جاری در مورد دعوی و بر حسب مورد

۱۰۳ - « صحت سلب » ، علامت معنی . . . . . است .
۱ ) حقیقی
۲ ) مجازی
۳ ) تعینی ( تخصصی )
۴ ) عرفی ( عرف عام )

۱۰۴ - اگر متصرف ، اقرار به مالكیت سابق مدعی كند ، تكلیف چیست ؟
۱ ) بسته به نظر قاضی در هر مورد است .
۲ ) ملك از متصرف ، خلع و به مدعی داده می شود .
۳ ) طبق قاعده ید ، متصرف ، مالك شناخته می شود .
۴ ) ملك ، به مدعی داده می شود ، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملك را به خود ، اثبات نماید .

۱۰۵ - در صورت شك در مشروعیت تصرف ذوالید ، حكم چیست ؟
۱ ) استحصاب عدم مالكیت جاری است .
۲ ) اصل عدم مشروعیت منشا تصرف ، جاری است .
۳ ) طبق قاعده ید ، حكم به مالكیت متصرف داده می شود .
۴ ) در صورتی كه منشا تردید ، احتمال غصبیت باشد ، استصحاب عدم مالكیت و در غیر این صورت ، قاعده ید حاكم است .

۱۰۶ - امارات ، مثبت آثار و لوازم متعلق خود می باشند ؟
۱ ) آری
۲ ) خیر
۳ ) تنها مثبت آثار شرعی متعلق خود می باشند .
۴ ) به جز لوازم عقلی ، مثبت كلیه لوازم دیگر متعلق خود می باشند .

۱۰۷ - احكام وضعی احكامی می باشند كه :
۱ ) مستقیما با افغال مكلفین مربوط هستند .
۲ ) مستقیما با افعال مكلفین مربوط نیستند .
۳ ) به وسیله قانونگزار ، تایید و امضاء شده اند .
۴ ) قانونگزار در وضع آنها دخالت داشته است .

۱۰۸ - مقصود از « لوازم » در جمله « اذن در شیء اذن در لوازم آن است » ، كدام است ؟
۱ ) لوازم عادی
۲ ) لوازم ذاتی
۳ ) لوازم عقلی
۴ ) كلیه لوازم

۱۰۹ - نسبت قاعده ید با استصحاب عدم مالكیت ، چیست ؟
۱ ) تخصیص
۲ ) تعارض جزیی
۳ ) تعارض ظاهری
۴ ) تعارض كلی

۱۱۰ - الزام و ممنوعیت در قانون ، از احكام . . . . است .
۱ ) امضایی
۲ ) تاسیسی
۳ ) وضعی
۴ ) تكلیفی

۱۱۱ - در خصوص تردید در مبلغ دین ، كدام اصل حاكم است ؟
۱ ) اصل اشتغال
۲ ) اصل استصحاب بقاء دین
۳ ) هیچ اصلی جاری نیست
۴ ) اصل برائت ، نسبت به مازاد بر قدر متیقن

۱۱۲ - صیغه و ماده امر ، به اعتقاد مشهور اصولیین ، حقیقت در كدام معنی است ؟
۱ ) در مطلق طلب
۲ ) در الزام و وجوب
۳ ) در رخصت و اذن
۴ ) در قدر مشترك میان سه معنی یادشده

۱۱۳ - در تعارض میان اصل استصحاب و اصل تخییر ، كدام یك مقدم است ؟
۱ ) استصحاب ، مقدم است .
۲ ) اصل تخییر ، حاكم است .
۳ ) استصحاب وجودی ، مقدم و استصحاب عدمی ، موخر از اصل تخییر است .
۴ ) استصحاب حكم عقل ، مقدم و استصحاب حكم شرع ، موخر از اصل تخییر است .

۱۱۴ - تفاوت معنی در میان دو واژه « اذن و اجازه » چیست ؟
۱ ) اجازه ، تنها در موافقت با اعمال حقوقی است اما اذن ، اعم از آن است .
۲ ) اذن ، موافقت قبلی و اجازه ، موافقت بعدی صاحب حق است .
۳ ) اجازه ، اعم از اذن است .
۴ ) تفاوتی نیست .

۱۱۵ - تخصیص عام وسیله مفهوم ، ممكن است ؟
۱ ) مفهوم ، نمی تواند منطوق عامی را تخصیص دهد .
۲ ) تنها مفهوم اولویت ، می تواند مخصص عام واقع شود .
۳ ) مفهوم ، در صورت حجیت ، می تواند مخصص عام واقع شود .
۴ ) مفهوم مخالف ، مخصص عام نیست اما مفهوم موافق ، می تواند مخصص عام واقع شود .

۱۱۶ - لوازم ذات عقد چیست ؟
۱ ) آثار شرعی مترتب بر عقد .
۲ ) آثاری كه از عقد ، انفكاك ناپذیرند .
۳ ) آثاری كه در صورت اطلاق عقد ، بر آن مترتب می شوند .
۴ ) آثاری كه متعاقدین نسبت به ترتب آنها بر عقد ، تصریح كرده باشند .

۱۱۷ - اگر در قرارداد استخدامی كسی ، قید شود كه : « به اختلافات محتمله ناشی از این قرارداد ، دادگاه رسیدگی خواهد كرد . » ، كدام دادگاه صلاحیت خواهد داشت ؟
۱ ) دادگاه اداری
۲ ) دادگاه صنفی
۳ ) دادگاه صلاحیتدار دادگستری
۴ ) دادگاهی كه طرفین بر آن ، توافق خواهند كرد .

۱۱۸ - در تعارض میان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف ، كدام یك مقدم است ؟
۱ ) اصاله الصحه ، بر استصحاب مخالف ، مقدم است .
۲ ) اصل استصحاب بر سایر اصول عملیه ، مقدم است .
۳ ) در تقدم هر یك از این دو اصل ، رابطه سببیت و مسببیت باید لحاظ گردد .
۴ ) در مورد عقود ، اصاله الصحه ، مقدم و در ایقاعات ، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت .

۱۱۹ - اجمال مخصص متصل ، موجب اجماع در عام می شود ؟
۱ ) تنها در عام بدلی ، موجب اجمال عام می شود .
۲ ) تنها در عام استغراقی ، موجب اجمال عام می شود .
۳ ) موجب اجمال عام می شود .
۴ ) موجب اجمال عام نمی شود .

۱۲۰ - اصاله الحقیقه ، در چه مواردی كاربرد دارد ؟
۱ ) در موارد تردید در منظور گوینده میان معنی حقیقی و مجازی یك لفظ .
۲ ) در موارد تردید در تشخیص معنی حقیقی و مجازی كه از یك لفظ اراده می شود .
۳ ) در موارد تردید میان معنی لغوی و معنی عرف ( عرف عام ) یك لفظ .
۴ ) در موارد تردید میان معانی متعدد از الفاظ مشترك .
از سرگیری مجدد فعالیت وبلاگ حقوقی قانونمند (بزودی...) چهارشنبه 16 بهمن 1392
متن زیر را بخوانید (بسیار جالب) پنجشنبه 18 شهریور 1389
نحوه دسترسی به وبلاگ حقوقی قانونمند یکشنبه 26 مهر 1388
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای جمعه 26 تیر 1388
"ترمینولوژی حقوق" قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 14 خرداد 1388
دانلود كتاب" شیوه نگارش قانون " قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 20 فروردین 1388
دانلود قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده در (موبایل) یکشنبه 26 آبان 1387
دانلود قانون مجازات قابل استفاده در (موبایل) پنجشنبه 18 مهر 1387
متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت خانواده چهارشنبه 20 شهریور 1387
دانلود منشور سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 مرداد 1387
دانلود عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌ جمعه 14 تیر 1387
قانون اساسی کشورها جمعه 24 خرداد 1387
فرم های حقوقی شنبه 14 اردیبهشت 1387
آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 جمعه 30 فروردین 1387
لیست آخرین پستها