تبلیغات
وبلاگ حقوقی قانونمند - سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 {lang: 'fa'}

سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84

 

 

سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 حقوق مدنی‌


1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذكر نشود و اجاره‌بها ماهیانه تعیین شود و مستاجر با رضایت مالك یك سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

1) عقد اجاره به دلیل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر باید اجرت المثل تصرف یك سال را بپردازد.

2) اجاره برای یك ماه درست است و هر ماه تمدید می‌شود و در نتیجه مستاجر باید اجاره‌بهای تمام مدت را بدهد.

3) عقداجاره‌نسبت‌به یك ماه با اجاره‌بهای معین درست است و اجرا می‌شود و نسبت به بقیه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست‌.

4) عقد اجاره نسبت به یك ماه درست و نسبت به بقیه مدت باطل است و مستاجر باید یك ماه اجاره بها بپردازد و بقیه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر كارشناس بپردازد.

2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عین مستاجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه موجر و مستاجر دارد؟

1) اجاره باطل می‌شود و مستاجر تعهدی به پرداخت اجاره ندارد.

2) اجاره نسبت به بعض باقی‌مانده نافذ است ولی مستاجر حق فسخ آن را دارد.

3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ می‌شود و مستأجر باید اجاره گذشته را بپردازد.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ كند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

3 ـ در صورتی كه در یك عقد چند چیز فروخته شود، بدون اینكه قیمت هر یك معین شده باشد، و بعضی از آنها معیوب در آید،مشتری چه حقی پیدا می‌كند؟

1) مشتری می‌تواند ارش بگیرد.

2) مشتری می‌تواند تمام بیع را فسخ كند.

3) مشتری می‌تواند بیع مال معیوب را فسخ كند.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ كند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

4 ـ در صورت تصادم بین دو اتومبیل‌، در صورتی كه هر دو مقصر باشند، مسئولیت جبران خسارت به عهده كدام طرف است‌؟

1) هر دو مسئول هستند.

2) هیچ كدام مسئولیت ندارد.

3) طرفی كه تقصیر سنگین‌تر را مرتكب شده است‌.

4) طرفی كه نخستین سبب تصادم را فراهم كرده است‌.

5 ـ هرگاه كسی سبب تلف مالی را ایجاد كند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مسئولیت به عهده‌كیست‌؟ مباشر یا مسبب‌؟

1) مسبب مسئول است‌.

2) هر دو مسئولیت دارند.

3) مباشر همیشه مسئول است‌.

4) مباشرمسئول‌است‌، مگراینكه‌سبب‌اقوی باشد.

6 ـ اگر كسی مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اینكه از غصب آگاه باشد، مالك برای استرداد عین یا خسارت تلف به كدام یك‌حق رجوع دارد؟

1) مالك تنها می‌تواند به غاصب رجوع كند.

2) مالك تنها می‌تواند به خریدار (آخرین غاصب‌) رجوع كند.

3) مالك می‌تواند به غاصب و خریدار برای مطالبه عین یا خسارت تلف رجوع كند.

4) مالك برای استرداد عین به خریدار رجوع می‌كند، ولی خسارت تلف را از هر دو می‌تواند بگیرد.

7 ـ در صورتی كه معامله پس از مدتی اقاله شود و در این مدت نماآت و منافعی در مورد معامله ایجاد شود، نماآت و منافع از آن كسی‌است كه موجب عقد مالك شده است یا به شخصی كه به موجب اقاله مالك می‌شود؟

1) نماآت و منافع به كسی تعلق دارد كه موجب اقاله مالك می‌شود.

2) نماآت و منافع به كسی تعلق دارد كه موجب عقد مالك شده است‌.

3) نماآت و منافع منفصله مال كسی است كه به موجب عقد مالك شده و منافع متصله از آن كسی است كه در اثر اقاله مالك می‌شود.

4) نماآت و منافع متصله مال كسی است كه به موجب عقد مالك شده و منافع منفصله به كسی تعلق دارد كه در اثر اقاله مالك شده‌است‌.

8 ـ اگر موضوع تعهد كلی باشد، متعهد چه مصداقی از آن كلی را می‌تواند در مقام وفای به عهد انتخاب كند؟

1) انتخاب مصداق كلی با متعهد له است‌.

2) متعهد باید از فرد اعلا وفای به عهد كند.

3) متعهد حق دارد هر مصداقی را كه بخواهد انتخاب كند.

4) متعهد مجبور نیست از فرد اعلا بدهد، ولی از فردی هم كه معیب است نمی‌تواند وفای به عهد كند.

9 ـ هر گاه در معامله‌ای یكی از دو طرف به تعهد خود وفا نكند، طرف مقابل چه اختیاری پیدا می‌كند؟

1) می‌تواند معامله را فسخ كند.

2) می‌تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.

3) می‌تواند الزام متعهد یا فسخ عقد را به میل خود انتخاب كند.

4) می‌تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممكن نباشد معامله را فسخ كند.

10 ـ شرطی كه ضمن انتقال مالی از سوی ولی قهری بر صغیر تحت ولایت او می‌شود و ولی را تا سن كبر از فروش منع می‌كند درست‌است یا نادرست‌؟

1) شرط صحیح و الزام‌آور است‌.

2) شرطی كه مالك را از متصرف منع كند نامشروع و باطل است‌.

3) شرط درست است‌، اما ولی قهری را از انتقال منع نمی‌كند.

4) شرط خلاف مقتضای عقد (تملیك‌) است و عقد و شرط هر دو باطل است‌.

11 ـ اشتباه در شخص طرف معامله چه اثری در عقد دارد؟

1) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

2) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رایگان موثر است‌.

3) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است‌.

4) اشتباه در شخص طرف معامله اثری در عقد ندارد.

12 ـ وقف با قبول چه شخصی واقع می‌شود؟

1) قبول طبقه اول از موقوف علیهم و قائم مقام آنها و در وقف بر غیر محصور و مصالح عامه حاكم قبول می‌كند.

2) قبول تمام موقوف علیهم

3) قبول متولی

4) قبول حاكم

13 ـ اگر مالی كه حق انتفاع از آن به دیگری تعلق دارد از طرف مالك فروخته شود، این انتقال چه اثر دارد؟

1) انتقال عین از طرف مالك موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر انتقال گیرنده جاهل باشد، اختیار فسخ معامله را دارد.

2) انتقال غیر نافذ و موكول به اجازه صاحب حق انتفاع است‌.

3) انتقال صحیح و در همه حال لازم است‌.

4) انتقال باطل است‌.

14 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، درباره بقاء یا ازاله زرع چه باید كرد؟

1) اختیار ازاله یا بقاء زرع با عامل است‌.

2) مزارع حق دارد زراعت را ازاله كند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.

3) زرع به درخواست مزارع ازاله می‌شود، ولی او باید به عامل خسارت قلع زرع را بدهد.

4) زراعت به حكم قانون تا رسیدن كامل در زمین باقی می‌ماند و عامل اجرت‌المثل می‌پردازد.

15 ـ هرگاه وصیتی برای فقرا شود، قبول آن چگونه است‌؟

1) قبول وصیت با حاكم است‌.

2) قبول شرط نیست‌.

3) قبول وصیت باتمام فقرااست‌.

4) قبول وصیت با فقرای شهر محل وقوع وصیت است‌.

16 ـ حمل با چه شرایطی وارث محسوب می‌شود؟

1) در صورتی ارث می‌برد كه زنده متولد شود.

2) در صورتی ارث می‌برد كه زنده متولد شود و به زندگی ادامه دهد.

3) در صورتی حمل ارث می‌برد كه نطفه او هنگام مرگ منعقد شده باشد.

4) در صورتی ارث می‌برد كه نطفه او هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

17 ـ در صورتی كه متوفی دارای پدر و مادر و دو برادر ابوینی باشد سهم مادر از تركه چه اندازه است‌؟

1) سهم مادر دو سوم از تركه است‌.

2) سهم مادر یك دوم از تركه است‌.

3) مادر یك ششم از تركه را می‌برد.

4) مادر یك سوم از تركه را به ارث می‌برد.

18 ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نكاح باطل خواهد بود، شرط چه اثری دارد؟

1) نكاح و مهر و شرط نافذ است‌.

2) نكاح و مهر صحیح و شرط باطل است‌.

3) نكاح صحیح و مهر و شرط باطل است‌.

4) نكاح و مهر صحیح و مشروط له حق فسخ دارد.

19 ـ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد و شوهر پیش از نزدیكی و تعیین مهر بمیرد، زن مستحق چه مهری است‌؟

1) زن مستحق مهر المثل است‌.

2) زن مستحق هیچ مهری نیست‌.

3) زن مستحق مهرالمتعه است‌.

4) زن مستحق نصف مهرالمثل است‌.

20 ـ آیا نفقه زنی كه در عده فسخ نكاح است به عهده شوهر است‌؟

1) زن در عده فسخ نكاح نفقه ندارد.

2) نفقه زن در عده فسخ نكاح بر عهده شوهر است‌.

3) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.

4) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر كه تا پایان عده نفقه او بر عهده شوهر است‌.


آیین دادرسی‌مدنی‌


21 ـ اگر در ارتباط با دعوی مطروحه حكم قانونی موجود نباشد، قاضی رسیدگی كننده چه تكلیفی دارد؟

1) از نظر قانونی تكلیفی ندارد و می‌تواند دعوی را رد كند.

2) بایستی با استناد منابع معتبر اسلامی و یا عرف‌، حكم قضیه را صادر نماید.

3) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی حكم قضیه را صادر نماید.

4) بایستی با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر یا عرف مسلم حكم قضیه را صادر نماید.

22 ـ اگر مشخصات و آدرس خوانده در دادخواست قید نشده باشد:

1) دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر و این قرار قطعی است‌.

2) دفتر دادگاه بدون صدور اخطار رفع نقص‌، قرار رد دادخواست را صادر می‌كند و این قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض است‌.

3) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر می‌كند و در صورت عدم تكمیل دادخواست‌، قرار رد دادخواست صادر و این قرار ظرف 10روزقابل اعتراض است‌.

4) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر می‌كند و در صورت عدم تكمیل دادخواست توسط خواهان‌، قرار رد دادخواست صادر می‌كندواین قرار قطعی است‌.

23 ـ كدام گزینه صحیح است‌؟

1) سازش فقط در دادگاه به موجب صورتجلسه رسمی صحیح است‌.

2) سازش رسمی یا غیر رسمی در خارج از دادگاه در هر حال اعتبار ندارد.

3) سازش بین طرفین فقط در صورتی معتبر است كه مستند به سند رسمی باشد.

4) سازش غیر رسمی خارج از دادگاه در صورتی معتبر است كه طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند.

24 ـ در دعاوی غیر منقول‌:

1) تقویم خواسته الزامی و در تعیین هزینه موثر است به شرط آنكه خوانده به تقویم خواهان اعتراض ننماید.

2) تقویم خواسته توسط خواهان الزامی و از جهت تعیین هزینه دادرسی و امكان تجدید نظرخواهی مؤثر است‌.

3) اساساً خواهان الزامی به تقویم خواسته ندارد چون هزینه دادرسی براساس ارزش معاملاتی املاك توسط دادگاه تعیین می‌شود.

4) تقویم خواسته الزامی و از جهت امكان تجدید نظرخواهی و تعیین مرجع تجدیدنظر یا فرجام موثر است ولی تاثیری در تعیین میزان‌هزینه دادرسی ندارد.

25 ـ اگر دعوی مطروحه برفرض اثبات فاقد اثر قانونی باشد:

1) دادگاه راساً قرار ابطال دادخواست صادر می‌كند.

2) خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوی ایراد نماید و دادگاه بر فرض پذیرش قرار سقوط دعوی صادر می‌كند.

3) خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوی ایراد نماید و دادگاه بر فرض پذیرش ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌كند.

4) خوانده می‌تواند صرفاً ایراد نموده و اگر دادگاه ایراد را نپذیرد، بایستی به خوانده ابلاغ نماید تا جهت دفاع در ماهیت در جلسه دادرسی‌شركت كند.

26 ـ چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته عین معین موضوع دعوی‌، توقیف و خوانده ورشكسته گردد:

1) علاوه بر اینكه تامین كننده دارای حق تقدم است‌، مورد تامین مشمول مستثنیات دین نمی‌گردد.

2) عین معین توقیف شده صرفاً جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد. تامین كننده مال نسبت به سایر طلبكاران صرفاً دارای حق‌تقدم‌است‌.

3) تامین كننده مال نسبت به سایر طلبكاران صرفاً دارای حق تقدم است‌.

4) تامین كننده مال به دلیل ورشكستگی خوانده دارای اولویتی نیست‌.

27 ـ دادگاه بعد از توافق و سازش طرفین‌:

1) صرفاً گزارش اصلاح تنظیم می‌نماید و مفاد آن بدون صدور حكم یا قرار قابل اجراست‌.

2) براساس مفاد سازش طرفین‌، حكم صادر می‌نماید و این حكم قطعی است‌.

3) قرار سقوط دعوی صادر می‌كند.

4) قرار دعوی ساقط می‌كند.

28 ـ اگر خواهان ضمن خواسته اصلی تقاضای صدور حكم به اعسار از هزینه دادرسی را نیز نماید:

1) دادگاه بدون ابلاغ دادخواست بدواً به ادعای اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ می‌شود.

2) دادگاه بعد از ابلاغ دادخواست به دادستان نسبت به اعسار رسیدگی نموده و در صورت پذیرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ‌می‌گردد.

3) در صورتی كه خوانده در هیچیك از جلسات دادرسی شركت نكرده و لایحه نداده و وكیل نیز معرفی نكرده و ابلاغ نیز واقعی نباشدحكم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلی غیابی است‌.

4) در صورتی كه خوانده در هیچیك از جلسات دادرسی شركت نكرده و لایحه نداده و وكیل نیز معرفی نكرده و ابلاغ نیز واقعی نباشدحكم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلی غیابی و نسبت به حكم اعسار حضوری است‌.

29 ـ اقرار وكیل علیه موكل خود:

1) فقط دراموری كه قاطع دعوی نیست پذیرفته‌می‌شود چه در دادگاه بعمل آمده‌باشد چه‌خارج‌از آن‌.

2) فقط دراموری كه قاطع دعوی است پذیرفته می‌شود چه در دادگاه بعمل آمده باشد چه در خارج آن‌.

3) اگر در دادگاه بعمل آمده باشد مطلقاً پذیرفته می‌شود.

4) مطلقاً پذیرفته نمی‌شود.

30 ـ نحوه‌دادخواهی‌شخصی‌كه‌از اصحاب دعوی نبوده و رای به زیان او صادر و بواسطه انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی‌شده است‌:

1) دعوی ورود ثالث است‌.

2) دعوی اعتراض ثالث است‌.

3) فرجام خواهی نسبت به رای صادره است‌.

4) شكایت به شعبه تشخیص دیوان عالی كشور است‌.

31 ـ دعوی توام راجع به اموال منقول و غیر منقول در كدام دادگاه قابل طرح است‌؟

1) دادگاه محل مال منقول‌

2) دادگاه محل وقوع مال غیر منقول‌.

3) دادگاه محل اقامت خوانده‌

4) دادگاه محل مال منقول یاغیرمنقول به‌اختیارخواهان‌

32 ـ تشخیص صلاحیت دادگاه برای شروع به رسیدگی با كدام مرجع است‌؟

1) خواهان دعوی‌

2) دیوان عالی كشور

3) رئیس حوزه قضایی‌

4) دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوا

33 ـ به دعاوی حقوقی علیه روحانیون در كدام دادگاه و به چه ترتیب رسیدگی می‌شود:

1) در دادگاه‌عمومی طبق آیین‌دادرسی‌مدنی دادگاههای‌عمومی‌

2) در دادگاه عمومی طبق آیین‌نامه مربوط به دادگاه ویژه روحانیت‌

3) در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین‌نامه مربوط به دادگاه مذكور

4) در دادگاه ویژه روحانیت طبق آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی

34 ـ چنانچه دلایل و مدافعات طرفین برای اقناع قاضی جهت صدور رای كافی نباشد ولی كشف حقیقت با اقدامات و تحقیقاتی كه‌دادگاه می‌تواند مستقیماً انجام دهد امكانپذیر باشد:

1) دادگاه بایستی قرار توقیف دادرسی تا ارائه ادله جدید توسط خواهان صادر نماید.

2) دادگاه بایستی هرگونه اقدام یا تحقیقی را كه لازم بداند برای كشف حقیقت انجام دهد.

3) چون تحصیل دلیل بر امور حقوقی برای دادگاه ممنوع است لذا بایستی دعوی خواهان را رد نماید.

4) هیچكدام

35 ـ چنانچه نظریه كارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد:

1) دادگاه می‌تواند بدون توجه به نظر كارشناس‌، برخلاف آن رای صادر نماید.

2) بایستی دادگاه‌، كارشناس را ملزم نماید تا نظر خود را اصلاح كند.

3) دادگاه بایستی كارشناس دیگری انتخاب نماید.

4) دادگاه بایستی از نظر كارشناس متابعت نماید.

36 ـ كدام گزینه صحیح نیست‌؟

1) در مرحله تجدید نظر هر دو مورد 3 و 4 پذیرفته می‌شود.

2) در مرحله تجدید نظر هیچیك از موارد 3 و 4 پذیرفته نمی‌شود.

3) در مرحله تجدید نظر تغییر عنوان خواسته از اجرة‌المثل به اجرة‌المسمی پذیرفته می‌شود.

4) در مرحله تجدید نظر تغییر عنوان خواسته از اجرة‌المسمی به اجرة‌المثل پذیرفته می‌شود.

37 ـ آیا از تاجر دادخواست اعسار از هزینه دادرسی پذیرفته می‌شود؟

1) بله‌، تاجر در این خصوص فرقی با غیر تاجر ندارد.

2) بله‌، مشروط بر اینكه دفاتر قانونی خود را ارائه نماید.

3) خیر، تاجر مدعی اعسار بایستی دادخواست ورشكستگی بدهد.

4) بله‌، ولی پذیرش آن منوط به موافقت اداره امور دارایی اقامتگاه تاجر است‌.

38 ـ كدام گزینه صحیح است‌؟

1) هر دو خسارت ناشی از عدم النفع و تاخیر تادیه قابل مطالبه است‌.

2) هیچیك از دو خسارت ناشی از عدم النفع یا تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست‌.

3) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است‌.

4) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه است ولی خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست‌.

39 ـ كدام مورد جزء خسارت دادرسی نیست‌؟

1) حق الوكاله وكیل

2) حق‌الزحمه كارشناس

3) هزینه تحقیقات محلی

4) هزینه رفت و آمد خواهان از شهرستان محل اقامت خود تا شهرستان محل دادگاه

40 ـ تجدید نظرخواهی از حكم قطعی به دلیل اینكه خلاف بین قانون یا شرع می‌باشد:

1) به دلیل قطعیت حكم به هیچ وجه امكان‌پذیر نیست‌.

2) فقط یكبار از طریق شعب تشخیص امكان‌پذیر است‌.

3) فقط یكبار با دستور رئیس قوه‌قضائیه امكان‌پذیر است‌.

4) یكبار از طریق شعب تشخیص و بعد از آن هم با دستور قوه‌قضائیه امكان‌پذیر است‌.
حقوق جزای عمومی و اختصاصی‌


41 ـ شخصی مرتكب قتل عمد شده و سپس فرار كرده و مرده است‌، در این صورت‌:

1) دیه بایستی از ماترك قاتل برداشته شود و اگر قاتل مالی نداشته است دیه لاوصول می‌ماند.

2) هیچ مسئولیتی برای پرداخت دیه متوجه ورثه قاتل برای پرداخت دیه از ما ترك قاتل یا سایر بازماندگان وی نیست‌.

3) قصاص تبدیل به دیه شده و بازماندگان قاتل بایستی دیه را پرداخت نمایند، در صورتی كه بازماندگان فاقد تكمن مالی باشند ازپرداخت‌دیه معاف می‌شوند و دیه لاوصول می‌ماند.

4) دیه بایستی از ماترك قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالی نداشته باشد از اموال بستگان نزدیك وی پرداخت می‌شود ولی هر گاه قاتل‌بستگانی نداشته باشد یا بستگان قاتل فاقد تمكن مالی باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

42 ـ در صورتی كه تعقیب مباشر جرم بنابر دلایل قانونی موقوف گردد:

1) تأثیری در حق معاون جرم ندارد.

2) معاون جرم اگر اقوی از مباشر باشد قابل تعقیب است‌.

3) برای معاون جرم نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.

4) هیچكدام‌.

43 ـ اجرای كدام یك از احكام جزایی ذیل قابل تعلیق است‌؟

1) جعل اسكناس‌

2) فروش مواد مخدر

3) صدور چك از حساب مسدود

4) سرقت مسلحانه كه مستوجب حد نباشد.

44 ـ ماههای حرام كه باعث تغلیظ دیه می‌شود كدامند؟

1) رمضان ـ رجب ـ محرم ـ ذیحجه‌

2) رجب ـ محرم ـ ذیقعده ـ ذیحجه

3) صفر ـ رجب ـ رمضان ـ ذیحجه‌

4) رمضان ـ محرم ـ ذیحجه ـ ذیقعده

45 ـ اگر «الف‌» و به قصد شوخی «ب‌» را با علم به اینكه او شنا بلد نیست به داخل استخر عمیق بیفكند و «ب‌» غرق شود:

1) مرتكب قتل عمد شده است‌.

2) مرتكب قتل شبه عمد شده است‌.

3) این قتل در حكم شبه عمد است‌.

4) مرتكب قتل خطای محض شده است‌.

46 ـ در تصادف اتومبیل با عابر پیاده‌، در چه صورت راننده ضامن دیه نیست‌؟

1) سرعت راننده مجاز باشد.

2) وسیله نقلیه فاقد نقص فنی باشد.

3) محل تصادف برای عبورعابرپیاده‌ممنوع باشد.

4) درصورت اجتماع هر سه شرط 1 و2 و 3

47 ـ هرگاه به امر غیر قانونی یكی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، مأموری كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینكه‌قانونی است اجرا كرده باشد:

1) مانند آمر مجازات می‌شود.

2) مجازات وی تخفیف داده می‌شود.

3) فقط به دیه یا ضمان مالی محكوم می‌شود.

4) علاوه بر مجازات به ضمان مالی هم محكوم می‌شود.

48 ـ كدام گزینه صحیح نیست‌؟

1) جرم ربا بین شوهر و زن محقق نمی‌شود.

2) هرگاه رباگیرنده مضطر باشد از مجازات معاف است‌.

3) هرگاه ربادهنده مضطر باشد از مجازات معاف است‌.

4) هر نوع ربا اعم از قرضی و معاملی جرم و قابل مجازات است‌.

49 ـ تفاوت اصلی اختلاس با خیانت در امانت كدام است‌؟

1) اختلاس غیر قابل گذشت ولی خیانت در امانت قابل گذشت است‌.

2) اختلاس اختصاص به وجه نقد دارد ولی خیانت در امانت در مورد سایر اموال نیز صدق می‌كند.

3) اختلاس فقط قابل انتساب به كاركنان دولت است ولی خیانت در امانت قابل انتساب به دیگران نیز هست‌.

4) هیچكدام‌.

50 ـ كارگری حین انجام كار در كارگاه به دلیل موجود نبودن تجهیزات ایمنی در كارگاه دچارحادثه شده و فوت می‌كند، این واقعه‌:

1) قتل خطای محض است‌.

2) در حكم قتل شبه عمد است‌.

3) فاقد وصف كیفری است‌.

4) قتل عمد محسوب می‌شود.

51 ـ انجام فعل حرام كه مستقلاً برای آن در قانون مجازات تعیین نشده است‌، در چه موردی قابل مجازات است‌؟

1) چنانچه علنی باشد قابل مجازات است‌.

2) فقط در صورت اجتماع شرایط 1 و 3 قابل مجازات است‌.

3) چنانچه عفت عمومی را جریحه دار نماید قابل مجازات است‌.

4) تا طبق قانون مستقلاً برای آن مجازات تعیین نشده باشد به هیچ وجه قابل مجازات نیست‌.

52 ـ در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج‌:

1) چنانچه عقد دائم باشد فقط مرد مجازات می‌شود.

2) چه عقد دائم چه موقت‌، فقط مرد مجازات می‌شود.

3) چنانچه عقد دائم باشد هر دو طرف مجازات می‌شوند.

4) چه عقد دائم باشد چه موقت‌، هر دو طرف مجازات می‌شوند.

53 ـ كدام یك از جرائم ذیل قابل گذشت نیست‌؟

1) نشر اكاذیب‌

2) تخریب اموال

3) مزاحمت تلفنی‌

4) توهین به اشخاص

54 ـ شروع به جرم در كدام مورد قابل مجازات است‌؟

1) راهزنی‌

2) سرقت شبانه‌

3) سرقت مسلحانه‌

4) هر سه مورد

55 ـ چنانچه صادر كننده یك چك بلامحل دو نفر باشند:

1) پرداخت جزای نقدی مقرر در قانون متضامناً برعهده هر دو نفر است‌.

2) هر كدام بایستی به پرداخت نصف جزای نقدی مندرج در قانون محكوم شوند.

3) هر كدام بایستی مستقلاً به پرداخت جزای نقدی مندرج در قانون محكوم شوند.

4) هیچكدام‌.

56 ـ چنانچه ولی دم در قتل عمدی به سن بلوغ رسیده ولی كمتر از 18 سال سن داشته و رشد وی ثابت نشده باشد:

1) بایستی صدور حكم تا زمان احراز رشد وی به تأخیر افتد.

2) با توجه به لزوم رعایت مصلحت احتمالی وی‌، قصاص تبدیل به دیه می‌شود.

3) نظر شخص بالغ در خصوص تقاضا یا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وی احراز نشده باشد.

4) هیچكدام‌.

57 ـ در صورت وجود چند كیفیت مخففه‌، دادگاه پس از تبدیل مجازات‌:

1) بایستی آن را تخفیف بدهد.

2) نمی‌تواند آن را تخفیف بدهد.

3) مخیر است آن را تخفیف بدهد یا ندهد.

4) در برخی موارد ملزم به تخفیف و در برخی موارد مجاز به تخفیف است‌.

58 ـ چنانچه شخصی برخلاف واقع خود را شفاهاً سرهنگ نیروی انتظامی معرفی نماید بدون آنكه هیچ اقدام دیگری دراین‌راستادهد:

1) مرتكب هیچ جرمی نشده است‌.

2) تعقیب و مجازات او منوط به شكایت شاكی خصوصی است‌.

3) تعقیب و مجازات او منوط به شكایت نیروی انتظامی است‌.

4) بدون نیاز به شكایت شاكی یا نیروی انتظامی قابل تعقیب و مجازات است‌.

59 ـ شخصی مرتكب صدور سه فقره چك بلا محل‌، یك فقره كلاهبرداری و یك فقره سرقت شده است‌. مجازات او عبارت از:

1) فقط به مجازات جرم كلاهبرداری و مجازات جرم سرقت محكوم می‌شود.

2) مجازات صدور سه فقره چك بلامحل با یكدیگر جمع و علاوه بر این به مجازات كلاهبرداری و مجازات سرقت نیز محكوم می‌شود.3) به مجازات جرم كلاهبرداری به‌اضافه مجازات جرم سرقت به‌اضافه مجازات جرم صدور چك بلامحل محكوم می‌گردد كه می‌تواندازحداكثر مجازات قانونی جرم صدور چك بلا محل بیشترباشد.

4) علاوه بر مجازات كلاهبرداری و سرقت به مجازات صدور چك بلامحل نیز محكوم می‌گردد ولی مجازات اخیر نمی‌تواند مجازات‌قانونی تعیین شده برای این جرم بیشتر باشد.

60 ـ آیا تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه توسط دادگاه است‌؟

1) اصولاً تعدد جرم مانع رعایت جهات مخففه توسط دادگاه نیست‌.

2) تعدد جرم فقط در جرائم غیر قابل گذشت مانع رعایت جهات مخففه است‌.

3) تعدد جرم فقط در جرائم مستوجب بیش از 6 ماه حبس مانع رعایت جهات مخففه است‌.

4) چون تعدد جرم می‌تواند از اسباب تشدید مجازات باشد بنابراین با وجود تعدد، امكان تخفیف مجازات وجود ندارد.


آیین دادرسی‌كیفری‌


61 ـ در كدام یك از موارد ذیل قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود؟

1) مرور زمان‌

2) جرم نبودن عمل ارتكابی

3) عدم كفایت ادله قانونی اثبات اتهام‌

4) هیچكدام

62 ـ در كدام یك از موارد ذیل جرم‌، مشهود نیست‌؟

1) متهم ولگرد باشد.

2) متهم در حال فرار از صحنه جرم دستگیر شود.

3) تعلق اسباب و دلایل جرم به متهم محرز باشد.

4) مجنی علیه یك روز پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتكب جرم معرفی نماید.

63 ـ در كدام مورد صدور قرار بازداشت موقت علیرغم وجود ادله كافی بر توجه اتهام الزامی نیست‌؟

1) قتل عمد

2) آدم ربایی

3) زنای غیر محصنه‌

4) اختلاس مبلغ یكصد و بیست هزار ریال

64 ـ تحقیق در چه جرائمی ممنوع است‌؟

1) جرائم قابل گذشت‌

2) جرائم منافی عفت مشهود كه شاكی خصوصی دارد.

3) جرائم منافی عفت غیرمشهود كه شاكی خصوصی ندارد.

4) هر سه مورد

65 ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور كیفری‌:

1) همواره در صلاحیت دیوان عالی كشور است‌.

2) همواره در صلاحیت دادگاه كیفری استان است‌.

3) طبق قواعد مذكور در آئین دادرسی مدنی است‌.

4) هیچكدام

66 ـ شاكی خصوصی برای توقیف اموال متهم جهت تأمین ضرر و زیان خود بایستی‌:

1) صرف تقاضای شفاهی كافی است‌.

2) اصولاً شاكی خصوصی چنین حقی ندارد.

3) دادخواست خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید.

4) درخواست خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید.

67 ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی بعد از صدور حكم قطعی در جرائم غیر قابل گذشت‌:

1) از موجبات اعاده دادرسی و منحصراً در صلاحیت دیوان عالی كشور است‌.

2) از موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه كیفری استان است‌.

3) از موجبات تخفیف مجازات به تشخیص دادگاه صادر كننده رأی قطعی به تقاضای محكوم علیه است‌.

4) از موجبات اعاده دادرسی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه همعرض صادر كننده حكم قطعی به تشخیص دیوان عالی كشور است‌.

68 ـ در پرونده‌های كیفری از حوزه قضایی یك استان به حوزه قضایی استان دیگر:

1) به درخواست دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.

2) به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مبداء و موافقت دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.

3) به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مقصد و موافقت رئیس دیوان عالی كشور صورت می‌گیرد.

4) به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مبداء و قبول رئیس حوزه قضایی استان مقصد امكان‌پذیر است‌.

69 ـ فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار در محاكمات كیفری‌:

1) حداقل پنج روز است‌.

2) حداقل یك هفته است‌.

3) هیچ‌گاه نباید كمتر از سه روز باشد.

4) حداقل سه روز است مگر اینكه موضوع فوریت داشته باشد.

70 ـ تعیین وكیل تسخیری در چه مواردی لازم است‌؟

1) كلیه جرائم مستوجب حبس ابد.

2) كلیه احكام كیفری قابل تجدید نظرخواهی‌.

3) كلیه جرائم مستوجب بیش از 20 سال زندان‌.

4) كلیه جرائمی كه رسیدگی به آنها ابتداً در صلاحیت دادگاه كیفری استان است‌.

71 ـ كدام گزینه صحیح نیست‌؟

1) به جرم طفلی كه مرتكب قاچاق مواد مخدر شود در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.

2) احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی از طریق ولی یا سرپرست او بعمل می‌آید.

3) به كلیه جرائم افرادی كه به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود.

4) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به جرائم علیه امنیت كشور كه توسط اطفال انجام شود را ندارد.

72 ـ آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری‌:

1) در كلیه موارد قابل تجدیدنظر است‌.

2) قابل تجدیدنظر است مگر آنكه قانون آن را قطعی دانسته باشد.

3) قطعی است مگر در مواردی كه قانون آن را قابل تجدید نظر دانسته باشد.

4) چنانچه حضوری باشد قطعی و چنانچه غیابی باشد قابل تجدیدنظر است‌.

73 ـ تجدید نظرخواهی نسبت به جنبه كیفری رأی صادره از دادگاه‌:

1) به موجب درخواست و با ابطال تمبر صورت می‌گیرد.

2) به موجب دادخواست و با ابطال تمبر صورت می‌گیرد.

3) به موجب درخواست و بدون ابطال تمبر صورت می‌گیرد.

4) به موجب دادخواست و بدون ابطال تمبر صورت می‌گیرد.

74 ـ چنانچه به علت اشتباه قاضی در حكم قطعی كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد:

1) حكم صادره قابل اعاده دادرسی است‌.

2) هیچ اقدام قانونی امكان‌پذیر نیست‌.

3) حكم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است‌.

4) فقط رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند حكم صادره را نقض نماید.

75 ـ رسیدگی به كدام دسته از جرائم ابتداً در صلاحیت دادگاه كیفری استان نیست‌؟

1) جرائم قضات‌

2) جرائم مطبوعاتی

3) جرائم مستوجب قصاص عضو

4) كلیه جرائم مستوجب بیش از 10 سال حبس

76 ـ دادستان تقاضای بازداشت متهم را كرده است لیكن بازپرس با آن موافق نیست‌:

1) عقیده بازپرس متبع است‌.

2) عقیده دادستان متبع است‌.

3) حل اختلاف با رئیس حوزه قضایی می‌باشد.

4) حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

77 ـ شعب تشخیص‌:

1) مركب از 3 قاضی است و در دیوان عالی كشور تشكیل می‌شود.

2) مركب از 5 قاضی است و در دیوان عالی كشور تشكیل می‌شود.

3) مركب از 3 قاضی است و در دادگاه تجدیدنظر استان تشكیل می‌شود.

4) مركب از 5 قاضی است و در دادگاه تجدیدنظر استان تشكیل می‌شود.

78 ـ در صورت فوت متهم چنانچه پرونده در دادگاه و آماده صدور حكم باشد:

1) حكم برائت صادر می‌شود.

2) قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

3) تا معرفی وراث قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

4) پرونده بدون صدور هیچ‌گونه رأیی مختومه می‌شود.

79 ـ در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان برعهده‌:

1) رئیس حوزه قضایی بخش است‌.

2) دادستان شهرستان متبوع است‌.

3) مدیر دفتر دادگاه رسیدگی كننده است‌.

4) دادرس علی‌البدل حوزه قضایی همان بخش است‌.

80 ـ چنانچه شهود و مطلعین تحقیق برای بار اول كه توسط دادگاه احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند:

1) جلب می‌شوند.

2) برای بار دوم احضار می‌شوند.

3) دادگاه تكلیفی در خصوص آنان ندارد.

4) از ضابطین قضایی خواسته می‌شود شهادت آنان را استماع و برای دادگاه ارسال نمایند.

حقوق تجارت‌


81 ـ تاجر باید تا چند سال دفاتر تجارتی خود را نگهداری كند؟

1) 5 سال‌

2) 10 سال

3) 15 سال‌

4) 20 سال

82 ـ برای تأسیس كدام یك از شركت‌های ذیل وجود دو شریك كافی است‌؟

1) شركت سهامی عام‌

2) شركت سهامی خاص

3) شركت با مسئولیت محدود

4) هیچكدام

83 ـ چنانچه شركت تجارتی مال غیر منقولی را بخرد آیا این معامله‌، عمل تجارتی محسوب می‌شود؟

1) در هر صورت عمل تجارتی محسوب می‌شود.

2) در هیچ صورتی عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.

3) بله‌، مشروط بر اینكه برای سكونت مدیر عامل خریداری شده باشد.

4) بله‌، مشروط بر اینكه برای دفتر مركزی شركت خریداری شده باشد.

84 ـ در كدام یك از شركت‌های ذیل انتقال سهام یا سهم‌الشركه را نمی‌توان موكول به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شركت نمود؟

1) شركت تضامنی‌

2) شركت سهامی خاص

3) شركت سهامی عام‌

4) شركت با مسئولیت محدود

85 ـ اگر شخصیت حقوقی كه سهام‌دار شركت دیگری است بعنوان عضو هیأت مدیره آن شركت انتخاب شود چه كسی مسئول انجام‌وظایف مربوطه خواهد بود؟

1) مدیر عامل

2) رئیس هیأت مدیره

3) اصولاً انتخاب شخص حقوقی بعنوان عضو هیأت مدیره شركت‌های دیگر امكان‌پذیر نیست‌.

4) یك نفر شخص حقیقی كه بعنوان نماینده دائم شخص حقوقی مذكور به شركت معرفی می‌شود.

86 ـ تركیب هیأت رئیسه مجمع عمومی در شركت سهامی چگونه است‌؟

1) یك رئیس و یك ناظر

2) یك رئیس‌، دو ناظر و دو منشی

3) یك رئیس‌، دو ناظر و یك منشی‌

4) یك رئیس‌، یك ناظر و یك منشی

87 ـ كدام مورد نمی‌تواند طبق اساسنامه در صلاحیت هیأت مدیره قرار گیرد؟

1) افزایش سرمایه‌

2) تغییر محل قانونی شركت

3) تهیه و تصویب بودجه شركت‌

4) تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت مدیره

88 ـ معامله اعضای هیأت مدیره شركت با همان شركت‌:

1) باطل است‌.

2) فقط بایستی به تصویب هیأت مدیره برسد.

3) بایستی به تأیید هیأت مدیره و بازرس شركت برسد.

4) علاوه بر تصویب هیأت مدیره بایستی به تصویب مجمع عمومی شركت نیز برسد.

89 ـ طبق آئین‌نامه داخلی شركت الف كلیه كاركنان شركت می‌توانند وام ضروری دریافت نمایند، در این صورت‌:

1) مدیرعامل و اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از این وام را ندارند.

2) مدیرعامل می‌تواند از این وام استفاده كند ولی اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از آن را ندارند.

3) مدیرعامل نمی‌تواند از این وام استفاده كند ولی اعضای موظف هیأت مدیره حق استفاده از آن را دارند.

4) اعضای موظف هیأت مدیره و مدیرعامل شركت كه كاركنان شركت محسوب می‌شوند نیز حق استفاده از این وام را دارند.

90 ـ كاهش سرمایه شركت سهامی به چه نحو امكان‌پذیر نیست‌؟

1) كاهش اختیاری از طریق كاهش تعداد سهام‌

2) كاهش اجباری از طریق كاهش تعداد سهام

3) كاهش اجباری از طریق كاهش مبلغ اسمی سهم‌

4) كاهش اختیاری از طریق كاهش مبلغ اسمی سهم

91 ـ چنانچه تا اعلام ختم تصفیه شركت سهامی برخی سهام‌داران یا بستانكاران برای استیفاء حقوق به شركت مراجعه ننمایندوظیفه مدیر تصفیه چیست‌؟

1) كلیه وجوه باقیمانده را بین سهام‌داران حاضر تقسیم نماید.

2) وجوه باقیمانده را به نام صاحبان آنها نزد بانك تودیع نماید.

3) وجوه متعلق به سهام‌داران را نزد بانك تودیع و وجوه مربوط به بستانكاران را بین سهام‌داران تقسیم نماید.

4) وجوه متعلق به بستانكاران را نزد بانك تودیع و وجوه متعلق به سهام‌داران را بین سهام‌داران تقسیم نماید.

92 ـ انتخاب كدام یك از موارد ذیل از میان اشخاص خارج از سهام‌داران شركت سهامی امكان‌پذیر است‌؟

1) مدیرعامل‌

2) رئیس هیأت مدیره

3) نائب رئیس هیأت مدیره‌

4) هیچكدام

93 ـ چه افرادی را نمی‌توان به سمت بازرسی شركت سهامی انتخاب نمود؟

1) مدیران و مدیر عامل شركت‌.

2) اقربای نسبی و سببی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم‌.

3) هركس كه خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شركت موظفاً حقوق دریافت نماید.

4) هر سه مورد.

94 ـ انتقال سهم الشركه شركت با مسئولیت محدود ممكن نیست مگر با حصول اكثریت ذیل‌:

1) اكثریت عددی صاحبان سهم‌الشركه

2) دارندگان بیش از نیمی از سرمایه شركت

3) اكثریت عددی شركاء كه دارای بیش از سه ربع از سرمایه شركت هم باشند.

4) اكثریت عددی شركاء كه دارای بیش از نیمی از سرمایه شركت هم باشند.

95 ـ مدیر عامل و مدیر مالی یك شركت دولتی یك فقره چك به مبلغ بیست میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی حال شده شركت‌صادر نموده و به طلبكار داده‌اند ولی چك مذكور طبق گواهی بانك غیر قابل پرداخت اعلام شده است چه اشخاصی برای پرداخت‌چك مسئولیت حقوقی دارند؟

1) فقط شركت بعنوان شخص حقوقی

2) مدیرعامل شركت بعنوان شخص حقیقی متضامناً با شركت بعنوان شخص حقوقی

3) مدیر مالی شركت بعنوان شخص حقیقی متضامناً با شركت بعنوان شخص حقوقی

4) مدیر مالی و مدیر عامل شركت بعنوان اشخاص حقیقی متضامناً با شركت بعنوان شخص حقیقی

96 ـ حكم ورشكستگی یك تاجر به درخواست افراد ذیل اعلام می‌شود:

1) دادستان‌

2) شخص تاجر

3) یك یا چند نفر از طلبكاران‌

4) هر سه مورد

97 ـ با كدام یك از تجار ذیل نمی‌توان قرارداد ارفاقی منعقد كرد؟

1) تاجری كه حكم ورشكستگی قطعی او صادر شده باشد.

2) تاجر ورشكسته به تقلب كه حكم قطعی او صادر شده باشد.

3) تاجر ورشكسته به تقصیر كه حكم قطعی او صادر شده باشد.

4) موارد 2 و 3

98 ـ قرارداد ارفاقی در صورت انعقاد با چه اكثریتی واجد اثر حقوقی است‌؟

1) كلیه طلبكاران

2) نصف به علاوه یك طلبكاران

3) هر تعداد از طلبكاران كه دارای سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده باشند.

4) نصف به علاوه یك طلبكاران به شرط داشتن سه ربع مطالبات تشخیص و تصدیق شده

99 ـ اگر متصدی حمل و نقل (الف‌)، حمل و نقل كننده دیگری (ب‌)، را مأمور حمل و نقل كالایی نماید و در حین حمل و نقل‌خسارت به مال التجاره وارد شود:

1) الف و ب برای جبران خسارت مسئولیت تضامنی دارند.

2) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است ولی حق رجوع به ب را دارد.

3) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است و حق رجوع به ب را ندارد.

4) الف در مقابل صاحب التجاره مسئولیتی ندارد و صاحب مال التجاره بایستی به ب مراجعه نماید.

100 ـ دعوی مطالبه وجه چك از ظهرنویس به شرطی مسموع است كه‌:

1) فاصله بین تاریخ صدور چك تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از 6 ماه نباشد.

2) فاصله بین تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان تقدیم دادخواست بیش از 6 ماه نباشد.

3) موارد 1 و 2 صحیح است‌.

4) اگر چك از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد فاصله بین تاریخ صدور چك تا صدور گواهی عدم پرداخت بیش از 45 و اگرچك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد بیش از 15 روز نباشد.


اصول فقه‌


101 ـ تفاوت مهم وضع تعیینی با وضع تعیّنی در چیست‌؟

1) در آثار آن است‌.

2) در واضع آن است‌.

3) در تفاوت ماهوی آن است‌.

4) در كثرت استعمال آن است‌.

102 ـ وجوب تعیینی در مقابل چیست‌؟

1) وجوب عینی‌

2) وجوب كفائی

3) وجوب تخییری‌

4) وجوب تعبّدی

103 ـ كدام گزینه صحیح است‌؟

1) مفهوم وصف حجّت است ولی مفهوم شرط حجّت نیست‌.

2) مفهوم وصف حجّت نیست ولی مفهوم شرط حجّت است‌.

3) هر دو مفهوم وصف و شرط حجّت هستند.

4) هیچكدام از مفهوم وصف و شرط حجّت نیستند.

104 ـ در تعارض قاعده ید با اصل استصحاب‌:

1) قاعده ید مقدم است‌.

2) هر دو ساقط می‌شوند.

3) اصل تخییر جاری می‌شود.

4) اصل استصحاب مقدم است‌.

105 ـ در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت‌:

1) اصل برائت حاكم است‌.

2) اصل استصحاب حاكم است‌.

3) اصل تخییر جاری می‌شود.

4) هر دو اصل ساقط می‌شوند.

106 ـ اگر كسی اقرار به دین نماید ولی ادعا كند آن را پرداخته است‌:

1) ادعای او به استناد اصل حجّت پذیرفته می‌شود.

2) با توجه به اصل عدم نباید او را بدهكار دانست‌.

3) با توجه به اصل اشتغال بایستی حكم بر بدهكار بودن وی نمود.

4) عدالت حكم می‌كند ادعای وی نیز همانند اقرار وی پذیرفته شود.

107 ـ در بحث تعارض‌ها، اصطلاح ورود به چه معناست‌؟

1) به شمول عام بر كلیه مصادیق آن‌، ورود گفته می‌شود.

2) به شمول مطلق بر افراد و مصادیق آن‌، ورود گفته می‌شود.

3) تأخّر تاریخ صدور یكی از قوانین متعارض بر دیگری ورود نامیده می‌شود.

4) به این معنی است كه قانون موضوعی را كه خارج از عام است در آن وارد یا موضوعی را كه داخل در عام است از آن خارج نماید.

108 ـ اگر در بقاء اعتبار قانونی تردید شود تكلیف چیست‌؟

1) اصل‌، عدم اعتبار فعلی آن قانون است‌.

2) بقاء اعتبار قانون استصحاب می‌شود.

3) در صورت احتمال نسخ نمی‌توان‌، آن قانون را معتبر دانست‌.

4) اگر از قوانین جزائی باشد با توجه به اصل برائت باید آن را نسخ شده بدانیم‌.

109 ـ آیا اصل مثبت شرعاً حجت و معتبر؟

1) حجت و معتبر نیست‌.

2) حجت و معتبر است‌.

3) تنها در احكام شرعی حجت و معتبر است‌.

4) تنها در مورد آثار عقلی حجت و معتبر است‌.

110 ـ طبق نص قانون كشت خشخاش مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدّر ممنوع است‌. به دولت طبق قانون اجازه‌داده شده است برای مصارف داروئی تریاك تولید نماید و تنها راه تولید تریاك كشت خشخاش است در این صورت‌:

1) طبق قاعده «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است‌» دولت مجاز به كشت خشخاش برای تولید تریاك جهت مصارف داروئی می‌باشد.

2) با توجه به تعارض دو قانون اصل احتیاط جاری است و كشت خشخاش برای دولت نیز ممنوع است‌.

3) با توجه به اطلاق ممنوعیت كشت خشخاش دولت نمی‌تواند اقدام به كشت خشخاش برای تولید تریاك جهت مصارف دارو
از سرگیری مجدد فعالیت وبلاگ حقوقی قانونمند (بزودی...) چهارشنبه 16 بهمن 1392
متن زیر را بخوانید (بسیار جالب) پنجشنبه 18 شهریور 1389
نحوه دسترسی به وبلاگ حقوقی قانونمند یکشنبه 26 مهر 1388
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای جمعه 26 تیر 1388
"ترمینولوژی حقوق" قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 14 خرداد 1388
دانلود كتاب" شیوه نگارش قانون " قابل استفاده در موبایل پنجشنبه 20 فروردین 1388
دانلود قانون آیین دادرسی مدنی قابل استفاده در (موبایل) یکشنبه 26 آبان 1387
دانلود قانون مجازات قابل استفاده در (موبایل) پنجشنبه 18 مهر 1387
متن کامل لایحه پر سر و صدای حمایت خانواده چهارشنبه 20 شهریور 1387
دانلود منشور سازمان ملل متحد چهارشنبه 16 مرداد 1387
دانلود عهدنامه 1969 وین ـ اتریش‌ جمعه 14 تیر 1387
قانون اساسی کشورها جمعه 24 خرداد 1387
فرم های حقوقی شنبه 14 اردیبهشت 1387
آیین دادرسی مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
آیین دادرسی كیفری آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق تجارت آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق مدنی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
مبانی استنباط حقوق اسلامی آزمون وكالت ۱۳۸۳ شنبه 31 فروردین 1387
سوالات آزمون کارآموزی وکالت-سال84 جمعه 30 فروردین 1387
لیست آخرین پستها